Kingston uvádza flash disk s bežným USB aj novým USB-C

Kin­gston na Com­pu­texe pred­sta­vil flash disk Da­taT­ra­ve­ler mic­ro­Duo 3C s ko­nek­to­rom USB Ty­pe-C. Za­tiaľ je na tr­hu dos­tup­ných len má­lo za­ria­de­ní s tým­to ko­nek­to­rom, napr. Mac­Book od App­lu či chro­me­book Pixel 2 od Goog­lu. Pos­tup­ne ich však bu­de pri­bú­dať. No flash disk od Kin­gsto­nu sa mô­že za­po­jiť aj do sú­čas­né­ho USB ozna­čo­va­né­ho ako USB-A. Do­dá­vať sa bu­de v troch veľ­kos­tiach - s ka­pa­ci­tou 16, 32 a 64 GB.

Flash disk pra­cu­je s rých­los­ťou USB 3.13, čo zna­me­ná rých­losť čí­ta­nia 100 MB/s a rých­losť zá­pi­su 15 MB/s. To pla­tí pre ka­pa­ci­ty 32 a 64 GB. Z ne­ja­ké­ho dô­vo­du však 16 GB ver­zia má rých­losť zá­pi­su len 10 MB/s.

Kingston__Type-C.jpg

Roz­me­ry za­ria­de­nia sú 29,94 × 16,60 × 8,44 mm. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať kon­com toh­to me­sia­ca. Vý­rob­ca pos­ky­tu­je na flash disk päť­roč­nú zá­ru­ku a bez­plat­nú tech­nic­kú pod­po­ru. Ce­na za­tiaľ ne­bo­la zve­rej­ne­ná.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter