Ďalší Transformer? Počítačová skriňa H-Tower od In Win sa vám rozloží sama

Taiwan­ský vý­rob­ca In Win pred­sta­vil v rám­ci veľtr­hu Com­pu­tex no­vý mo­del po­čí­ta­čo­vej skri­ne. Ozna­če­nie má H-Tower a od iných po­čí­ta­čov sa lí­ši svo­jou aty­pic­kou konštruk­ciou, kto­rá sa vie auto­ma­tic­ky ot­vo­riť.

Po­čí­ta­čo­vá skri­ňa H-Tower je vy­ba­ve­ná po­ho­nom, kto­rý roz­lo­ží jej ste­ny v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd a nás­led­ne ich vy­su­nie do­ho­ra. Konštruk­ciu, kde sa na­chá­dza zá­klad­ná dos­ka s ďal­ším har­dvé­rom, do­ká­že oto­čiť do ho­ri­zon­tál­nej po­lo­hy. La­se­ro­vé sní­ma­nie oko­lia za­is­tí, aby všet­ko pre­beh­lo bez­peč­ne a bez prí­pad­ných ko­lí­zií.

H-Tower1.jpg

Na roz­lo­že­nie po­čí­ta­čo­vej skri­ne je pot­reb­né bez­drô­to­vé roz­hra­nie a smar­tfón ale­bo tab­let s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou. Tá slú­ži na ov­lá­da­nie pod­svie­te­nia. Do skrin­ky mož­no osa­diť dos­ku ATX, E-ATX ale­bo Mic­ro-ATX, zdroj a ďal­šie kom­po­nen­ty. K dis­po­zí­cii je je­den 3,5" a šty­ri 2,5" slo­ty. Vzdu­cho­vý chla­dič mož­no nah­ra­diť vod­ným chla­de­ním. Prip­ra­ve­né sú aj po­zí­cie na ven­ti­lá­to­ry.

H-Tower2.jpg

Po­čí­ta­čo­vá skri­ňa H-Tower bu­de dos­tup­ná naj­me­nej v dvoch ver­ziách, v kla­sic­kej ti­tá­no­vo si­vej a v čier­nej far­be s čer­ve­ný­mi dopl­nka­mi (pôj­de o mo­del RoG vy­tvo­re­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou Asus). Spo­loč­nosť In Win za­tiaľ ce­nu toh­to uni­kát­ne­ho pro­duk­tu nez­ve­rej­ni­la. S is­to­tou sa však vie, že ne­pôj­de o ma­lú su­mu.

Video:


Zdroj: hexus.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter