Vyfoťte si jedlo a Google vám prezradí, koľko obsahuje kalórií

Aj vy pat­rí­te k tým, kto­rí sa ra­di poch­vá­lia na so­ciál­nej sie­ti fot­kou dob­re vy­ze­ra­jú­ce­ho jed­la, do kto­ré­ho sa čoch­ví­ľa za­hryz­ne­te? Po­tom vás bu­de ur­či­te za­ují­mať, s akou no­vin­kou pri­šiel Goog­le ten­to­raz.

Vý­vo­já­ri z Goog­lu vy­vi­nu­li ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá vie ro­zoz­nať in­gre­dien­cie nas­ní­ma­né­ho jed­la a nás­led­ne vy­po­čí­tať je­ho ka­lo­ric­kú hod­no­tu. Prog­ram naz­va­li Im2Ca­lo­ries a svoj ná­pad si ne­cha­li už aj pa­ten­to­vať.

Im2Ca­lo­ries si ne­vy­ža­du­je pro­fe­sio­nál­ne vy­ho­to­ve­né fo­tog­ra­fie. Sta­čí mu aj bež­ná in­stag­ra­mo­vá kva­li­ta. Sys­tém do­ká­že ana­lý­zou ob­ra­zu od­had­núť veľ­kosť kaž­dé­ho ku­sa pot­ra­vi­ny v po­me­re k veľ­kos­ti ta­nie­ra. Neu­nik­ne mu do­kon­ca ani ko­re­nie. Ani ten­to prog­ram sí­ce nie je neo­myl­ný, no je­ho ús­peš­nosť má vzras­ta­jú­cu ten­den­ciu.

V prí­pa­de, že si prog­ram za­me­ní pra­že­ni­cu s vol­ským okom, prí­pad­ne svo­jím ti­pom úpl­ne mi­nie reali­tu, návr­hy sof­tvé­ru mô­že op­ra­viť pou­ží­va­teľ. „Je to po­loauto­ma­tic­ký sys­tém... Po­kiaľ by fun­go­val iba na 30 %, už je to dosť na to, aby ho ľu­dia za­ča­li pou­ží­vať a aby sme my moh­li zhro­maž­ďo­vať dá­ta a zlep­šo­vať ho," po­ve­dal je­den z vý­skum­ní­kov Ke­vin Mur­phy.

Prog­ram Im2Ca­lo­ries je v sú­čas­nos­ti vo fá­ze vý­vo­ja. Jed­nou z mož­nos­tí je­ho vy­uži­tia by moh­lo byť prá­ve zjed­no­du­še­nie je­dál­ne­ho lís­tka v rám­ci čas­to vy­uží­va­ných fit­nes ap­li­ká­cií.

Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter