Lenovo Magic View: Inteligentné hodinky s dvoma displejmi

Spo­loč­nosť Le­no­vo pred­sta­vi­la po­čas kon­fe­ren­cie Tech World kon­cept pr­vých in­te­li­gen­tných ho­di­niek po­zos­tá­va­jú­cich z dvoch dis­ple­jov. Po­me­no­va­nie dos­ta­li Ma­gic View a svoj ob­sah zob­ra­zu­jú tak, aby ho ok­rem pou­ží­va­te­ľa nik­to iný ne­vi­del.

Ho­din­ky Ma­gic View, po­ná­ša­jú­ce sa na Mo­to 360 od Mo­to­ro­ly, dis­po­nu­jú dvo­ma dis­plej­mi. Hlav­ný dis­plej je ok­rúh­ly a zob­ra­zu­je sa na ňom ope­rač­ný sys­tém An­droid Wear. Dru­hý dis­plej je umies­tne­ný na re­mien­ku ho­di­niek a ak­tív­nym sa stá­va až v mo­men­te, keď si ho­din­ky pril­oží pou­ží­va­teľ k oku. Je po­cho­pi­teľ­né, že pre nie­ko­ho sa mô­že zdať ta­ký­to spô­sob pou­ží­va­nia tro­chu bi­zar­ný.

magic_view1.jpg

Se­kun­dár­ny dis­plej vy­uží­va na 20-ná­sob­ne väč­šie zob­ra­zo­va­nie ob­ra­zu od­raz svet­la v op­tic­kej sús­ta­ve. Ob­sah z hlav­né­ho dis­ple­ja mož­no pre­sú­vať na dru­hý dis­plej. Ten náj­de up­lat­ne­nie nap­rík­lad pri zob­ra­zo­va­ní na­vi­gač­ných po­ky­nov na ma­pe či sle­do­va­ní fo­tog­ra­fií ale­bo vi­deí.

magic_view2.jpg

Na­priek nep­rak­tic­ké­mu spô­so­bu pou­ží­va­nia dru­hé­ho dis­ple­ja vy­zdvi­hu­je Le­no­vo je­ho bez­peč­nos­tnú fun­kciu. Keď­že na dis­plej mu­sí hľa­dieť nao­zaj zblíz­ka, po­dob­ne ako cez hľa­dá­čik na fo­toa­pa­rá­te, zob­ra­zo­va­ný ob­sah os­tá­va vi­di­teľ­ný len pre oko pou­ží­va­te­ľa.

To, či sa z pro­to­ty­pu Ma­gic View sta­ne reál­ne dos­tup­ný pro­dukt, je otáz­ne. Za­tiaľ si však mô­že­te po­zrieť vi­deo, ako tie­to ne­kon­ven­čné ho­din­ky fun­gu­jú.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter