Dell ukázal notebook XPS 15 s tenučkým 5,2 mm rámčekom displeja

Spo­loč­nosť Dell už na za­čiat­ku toh­to ro­ka pred­sta­vi­la mo­del no­te­boo­ku XPS 13 s te­nuč­kým 5,2 mm rá­mi­kom, o kto­rom tvr­di­la, že ide o naj­men­ší 13-pal­co­vý no­te­book na sve­te. Te­raz na Com­pu­texe v rám­ci pred­pre­mié­ry har­dvé­ru pre pri­chá­dza­jú­ci Win­dows 10 uká­za­la aj väč­ší ele­gant­ný hli­ní­ko­vý mo­del XPS 15 s rov­na­kým ten­kým rám­če­kom. Zrej­me to te­da bu­de naj­men­ší 15-pal­co­vý no­te­book.

Ste zve­da­ví, čo sa skrý­va vnút­ri? Dell sa roz­ho­dol neod­ha­liť tú­to in­for­má­ciu na Com­pu­texe, no mož­no pred­pok­la­dať, že bu­de vý­kon­nej­ší ako väč­ši­na sú­čas­ných no­te­boo­kov s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re štvr­tej ge­ne­rá­cie a 2 GB gra­fi­kou nVi­dia GT750.

Jed­na vec, kto­rú vý­rob­ca za­tiaľ ne­nap­ra­vil, je za­chy­tá­va­nie od­tlač­kov pr­stov na klá­ves­ni­ci a trac­kpa­de. Da­jú sa sí­ce ľah­ko zo­trieť, no bo­lo by lep­šie, ke­by ta­ké­to opa­ko­va­né čis­te­nie ne­bo­lo ne­vyh­nut­né.

Po­kiaľ ide o dos­tup­nosť, Dell zrej­me spo­jí je­ho uve­de­nie na trh s prí­cho­dom Win­dows 10. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma. Sú­čas­né mo­de­ly sa pre­dá­va­jú za 1599 až 2549 do­lá­rov (u nás od 1350 eur), no oča­ká­va­me, že „ne­ko­neč­ný dis­plej" (In­fi­ni­ty Dis­play) pot­la­čí ce­nu tro­chu na­hor.

Zdroj: geek.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter