Po aktualizácii na Windows 10 bude možná čistá reinštalácia

O ne­ce­lé dva me­sia­ce si pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a Win­dows 8.1 bu­dú môcť za­dar­mo up­gra­do­vať svoj sys­tém na Win­dows 10. Niek­to­rí si už bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu re­zer­vo­va­li. Bu­de do­ru­če­ná pros­tred­níc­tvom služ­by Win­dows Up­da­te. Po ak­tua­li­zá­cii si bu­de môcť pou­ží­va­teľ us­ku­toč­niť čis­tú rein­šta­lá­ciu Win­dows 10 na svo­jom po­čí­ta­či.

aul_windows10_clean_reinstall.jpg

Šéf di­ví­zie ope­rač­ných sys­té­mov Mic­ro­sof­tu Ga­briel Aul to ozná­mil na Twit­te­ri. Sa­moz­rej­me, čistá in­šta­lá­cia je via­za­ná pre­dov­šet­kým na za­ria­de­nie, na kto­rom sa vy­ko­ná­va ak­tua­li­zá­cia.

Čistá in­šta­lá­cia nie je nie­čo, čo by chce­la ro­biť väč­ši­na ľu­dí, mno­hí ani ne­ve­dia, ako sa dá us­ku­toč­niť. No je to jed­no­du­chý spô­sob, ako na­kon­fi­gu­ro­vať všet­ko pod­ľa po­žia­da­viek pou­ží­va­te­ľa bez to­ho, aby bo­lo tre­ba za­sa­ho­vať do sta­rých nas­ta­ve­ní. Za­ují­mať to te­da bu­de naj­mä ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: be­ta­news.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter