Batteriser: Vecička za 2,50 dolára predĺži výdrž batérie o 800 percent

Keď na­pä­tie v 1,5 V al­ka­lic­kej ba­té­rii kles­ne pod 1,35 V, sta­ne sa ne­pou­ži­teľ­nou pre mno­hé za­ria­de­nia, naj­mä tie so­fis­ti­ko­va­nej­šie, ako je napr. blue­toot­ho­vá klá­ves­ni­ca či osob­ná vá­ha. Pri­tom v ba­té­rii je eš­te stá­le che­mic­ký kok­tail schop­ný do­dá­vať „šťa­vu", aj keď ju mno­hé za­ria­de­nia po­va­žu­jú za vy­bi­tú. A prá­ve tu pri­chá­dza na rad Bat­te­ri­ser.

Je to v pod­sta­te aký­si „lo­vec na­pä­tia", kto­rý vy­sa­je aj pos­led­nú kvap­ku vy­uži­teľ­nej ener­gie zo zdan­li­vo vy­bi­tých ba­té­rií. Na­mies­to 20 % te­da umož­ňu­je efek­tív­ne vy­užiť aj zvyš­ných 80 per­cent.

My­šlien­ka zo­sil­ňo­va­ča na­pä­tia nie je no­vá, ale Bat­te­ri­ser zmen­šu­je tech­no­ló­giu do ta­kej mie­ry, že ju mož­no umies­tniť do puz­dra z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le s hrúb­kou men­šou ako 0,1 mm. Je te­da dos­ta­toč­ne ten­ké na to, aby sa ba­té­ria vy­ba­ve­ná ním zmes­ti­la do kaž­dé­ho pries­to­ru ur­če­né­ho na ba­té­rie. Pri­tom ta­ká­to kom­bi­ná­cia mô­že predĺžiť vý­drž ba­té­rie 4,9-krát v za­ria­de­niach, ako sú napr. di­aľ­ko­vé ov­lá­da­če, a až 9,1-krát pri rôz­nych elek­tro­nic­kých hrač­kách.

„Bat­te­ri­ser do­ká­že zvý­šiť na­pä­tie z 0,6 V na 1,5 V a bu­de udr­žia­vať na­pä­tie na 1,5 V ako v úpl­ne no­vej ba­té­rii," vy­svet­ľu­je Bob Rooh­par­var, kto­rý si dal tech­no­ló­giu pa­ten­to­vať. Na de­monštrá­ciu účin­ku Bat­te­ri­se­ra, pri­po­jil dve „vy­bi­té" ba­té­rie na vol­tme­ter, kto­rý v kaž­dej na­me­ral na­pä­tie 1,3 V. Keď ba­té­rie vlo­žil do blue­toot­ho­vej klá­ves­ni­ce pri­po­je­nej k po­čí­ta­ču Mac, na dis­ple­ji sa ob­ja­vi­lo hlá­se­nie, že ba­té­rie sú vy­bi­té. Po­tom kaž­dú umies­tnil do puz­dra Bat­te­ri­ser a opäť vlo­žil do klá­ves­ni­ce. Mac hlá­sil stav ba­té­rie 100 %.

batteriser2.jpg

Rooh­par­var na vy­svet­le­nie pou­žil ana­ló­giu s tu­bou so zub­nou pas­tou. Ak vy­tlá­ča­me pas­tu len z vr­chnej čas­ti, po ča­se už ne­mô­že­me z tu­by vy­tla­čiť nič, ho­ci v spod­nej čas­ti je eš­te dos­ta­tok zub­nej pas­ty. Aj vo vy­bi­tých ba­té­riách zvy­čaj­ne os­tá­va eš­te 80 % ener­gie. A Bat­te­ri­ser po­mô­že úpl­ne „vy­šťa­viť" pa­li­vo­vé člán­ky. Mô­že vraj predĺžiť vý­drž ba­té­rie až osem­ná­sob­ne. Pri­tom má neob­me­dze­nú ži­vot­nosť a mož­no ho opä­tov­ne pou­ží­vať za pred­pok­la­du, že puz­dro nie je poš­ko­de­né. A údaj­ne neh­ro­zí ni­ja­ké ri­zi­ko úni­ku che­mi­ká­lií.

Puz­dro je kom­pa­ti­bil­né so ši­ro­kou šká­lou za­ria­de­ní - od bez­drô­to­vých klá­ves­níc cez ov­lá­da­če her­ných kon­zol, di­aľ­ko­vé ov­lá­da­če TV, di­gi­tál­ne vá­hy, prís­tro­je na me­ra­nie kr­vné­ho tla­ku až po elek­tro­nic­ké hrač­ky a, sa­moz­rej­me, aj oby­čaj­né ba­ter­ky.

Kon­com jú­na sa má na por­tá­li In­die­go­go spus­tiť crowdfun­din­go­vá kam­paň. Ak bu­de ús­peš­ná, Bat­te­ri­ser by sa mal ob­ja­viť v pre­da­ji v sep­tem­bri a ba­le­nie so 4 kus­mi má stáť 10 do­lá­rov. To všet­ko znie veľ­mi sľub­ne, no pot­reb­né je eš­te ne­zá­vis­lé tes­to­va­nie.

Pre za­ují­ma­vosť: Ne­dáv­no sa do kan­ce­lá­rie Bo­ba Roo­ha­par­va­ra v Si­li­con Valley vlá­ma­li a uk­rad­li mu pev­ný disk a nie­koľ­ko dis­kov USB. Zdá sa, že niek­to po­va­žu­je no­vin­ku za dos­ta­toč­ne luk­ra­tív­nu na to, aby pre ňu ris­ko­val vä­ze­nie.

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter