Navigácia do budov založená na svetelných signáloch viditeľných len pre smartfóny

Phi­lips ve­rí, že ne­ko­neč­né blú­de­nie po ob­cho­de a hľa­da­nie žia­da­né­ho to­va­ru bu­de čos­ko­ro mi­nu­los­ťou. Spo­loč­nosť to­tiž vy­vi­nu­la vnú­tor­ný na­vi­gač­ný sys­tém, kto­rý vás po­mo­cou smar­tfó­nu nas­me­ru­je pria­mo k hľa­da­né­mu to­va­ru.

Sys­tém na­mies­to blue­toot­ho­vých ma­já­kov vy­uží­va špe­ciál­ne bie­le LED svie­tid­lá in­šta­lo­va­né na stro­pe, kto­ré vy­sie­la­jú sig­ná­ly ne­vi­di­teľ­né pre oko. Za­chytia ho však pred­né ka­me­ry smar­tfó­nov. Sys­tém sa na­zý­va vi­sib­le light com­mu­ni­ca­tion (VLC).

Sta­čí, ak pou­ží­va­teľ ot­vo­rí prís­luš­nú smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu a dr­ží te­le­fón vo­do­rov­ne s ka­me­rou sme­ru­jú­cou dop­re­du. Tá po­tom pre­čí­ta VLC bez pot­re­by ďal­šie­ho prís­lu­šen­stva. Len čo sof­tvér lo­ka­li­zu­je pou­ží­va­te­ľa, nas­me­ru­je ho tam, kam pot­re­bu­je ísť. Sú­čas­ťou sys­té­mu je to­tiž aj clou­do­vá lo­ka­li­zač­ná da­ta­bá­za in­teg­ro­va­ná do mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Video:


Tech­no­ló­gia sa tes­tu­je v ob­rov­skom su­per­mar­ke­te Carre­four vo fran­cúz­skom mes­te Lil­le, kde bo­lo in­šta­lo­va­ných 800 ta­kých­to LED svie­ti­diel. Ok­rem zjed­no­du­še­nia na­vi­gá­cie v pries­to­roch ob­cho­du hlá­si spo­loč­nosť aj o 50 % niž­šie úč­ty za elek­tri­nu. Pre tých, kto­rí sa obá­va­jú, že ich po­hyb sa bu­de sle­do­vať, obe spo­loč­nos­ti do­dá­va­jú, že sys­tém je úpl­ne pa­sív­ny.

Zdroj: en­gad­get.com
newscen­ter.phi­lips.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter