Windows 10 si na Xboxe budeme môcť vyskúšať po prázdninách

Zoz­nam za­ria­de­ní, pre kto­ré bu­de dos­tup­ný ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10, sa stá­le roz­ši­ru­je. Naj­prv bu­de k dis­po­zí­cii pre PC, a to už v le­te. Po­tom bu­de nas­le­do­vať ver­zia pre za­ria­de­nia s Win­dows Pho­ne, Ho­lo­Lens, veľ­ko­roz­mer­ný dis­plej Sur­fa­ce Hub a na­po­kon aj Xbox. Mic­ro­soft však za­tiaľ neoz­ná­mil pres­né ter­mí­ny uve­de­nia. Te­raz Phil Spen­cer z di­ví­zie Xbox prez­ra­dil na Twit­te­ri, ke­dy si bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia vy­skú­šať no­vý sys­tém na svo­jich her­ných za­ria­de­niach.

win10_xbox_spencer.jpg

Ma­lo by to te­da byť po práz­dni­nách, ne­pôj­de však o fi­nál­nu, ale o be­ta ver­ziu. Mož­no pred­pok­la­dať, že ko­neč­ná ver­zia bu­de ho­to­vá naj­skôr až kon­com toh­to ro­ka. No Win­dows 10 pre PC ob­sa­hu­je ap­li­ká­ciu Xbox, kto­rá sa via­že na účet Xbox Li­ve a umož­ní pou­ží­va­te­ľo­vi poch­vá­liť sa pria­te­ľom svo­ji­mi ús­pech­mi.

Bu­de to­tiž môcť strea­mo­vať kli­py z Xboxu do PC. Tá­to mož­nosť už bo­la de­monštro­va­ná, Mic­ro­soft však pra­cu­je aj na vy­sie­la­ní opač­ným sme­rom - z PC do Xboxu. Am­bí­cia Mic­ro­sof­tu pre­po­jiť všet­ky svo­je plat­for­my do jed­né­ho eko­sys­té­mu te­da za­čí­na na­do­bú­dať kon­krét­ne ob­ry­sy.

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter