Google vyvíja Brillo, operačný systém pre internet vecí založený na Androide

Goog­le už má ope­rač­ný sys­tém pre smar­tfó­ny, tab­le­ty, wearab­les, te­le­ví­zo­ry a aj pre no­te­boo­ky a sto­lo­vé po­čí­ta­če. No chý­bal mu eš­te sys­tém pre inter­net ve­cí. A prá­ve ta­ký chce údaj­ne pred­sta­viť na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O. Je ur­če­ný pre za­ria­de­nia s níz­kou spot­re­bou ener­gie a je­ho kó­do­vé ozna­če­nie je Brillo.

Ide vraj o aký­si od­ľah­če­ný An­droid, za­me­ra­ný na ultra­níz­koe­ner­ge­tic­ké za­ria­de­nia, kto­rý do­ká­že fun­go­vať s ta­kým má­lom, ako je 64 ale­bo 32 MB RAM. An­droid v úpl­nej ver­zii pra­cu­je na za­ria­de­niach mi­ni­mál­ne s 512 MB RAM. Goog­le te­da vi­dí príl­eži­tosť v do­má­cich in­te­li­gen­tných tech­no­ló­giách, ako sú pri­po­je­né žia­rov­ky, dve­ro­vé zá­mky, sen­zo­ry, in­te­li­gen­tné ter­mos­ta­ty, chlad­nič­ky a pod.

Ta­ké­to za­ria­de­nia sa mu­sia spúš­ťať, pou­ží­vať SoC, ďa­lej mu­sia zvlád­nuť vstup a vý­stup a ko­mu­ni­ká­ciu cez sieť. V sú­čas­nos­ti si vý­rob­co­via har­dvé­ru sa­mi vy­tvá­ra­jú ope­rač­ný sys­tém pre inter­net ve­cí. Jed­not­nú plat­for­mu sa sna­ží vy­tvo­riť aj App­le pros­tred­níc­tvom svoj­ho Ho­me­Ki­tu, Sam­sung dú­fa, že sa pre­sa­dí pou­ži­tie sys­té­mu Ti­zen, aj Mic­ro­soft mie­ri so svo­jím no­vým ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10 aj do tej­to ob­las­ti. Goog­le chce od­strá­niť roz­trieš­te­nosť tým, že bu­de Brillo po­nú­kať pre OEM vý­rob­cov za­dar­mo.

V pos­led­ných ro­koch zís­kal Goog­le nie­koľ­ko spo­loč­nos­tí z tej­to ob­las­ti. Ide nap­rík­lad o vý­rob­cu in­te­li­gen­tných ter­mos­ta­tov Nest, vý­rob­cu bez­drô­to­vých ka­mier Drop­cam či vý­rob­cu auto­ma­ti­zo­va­ných rie­še­ní pre in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť Re­volv. Vý­voj Bril­la však má na sta­ros­ti an­droi­do­vý tím, a nie tím Nest, kto­rý je az­da naj­viac spo­je­ný s in­te­li­gen­tnou do­mác­nos­ťou.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter