Update Windows 10 ponúka poslednú väčšiu várku noviniek

No­vú ak­tua­li­zá­ciu tech­no­lo­gic­kej pre­view ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 uve­rej­nil Mic­ro­soft. Ok­rem množ­stva no­vi­niek však pri­nies­la aj ťaž­kos­ti s no­vým pre­hlia­da­čom Ed­ge. Te­raz sa bu­de Mic­ro­soft sús­tre­ďo­vať už len na do­la­de­nie pred fi­na­li­zá­ciou ope­rač­né­ho sys­té­mu.

No­vý build s čís­lov­kou 10122 nas­le­du­je len tri týž­dne po vy­da­ní za­tiaľ pos­led­nej ak­tua­li­zá­cie Win­dows 10. Aj keď v prie­me­re Mic­ro­soft od ok­tób­ra mi­nu­lé­ho ro­ka vy­dá­va no­vé buil­dy svoj­ho chys­ta­né­ho OS v prie­me­re kaž­dých dvad­sať­de­väť dní, pred dvo­ma me­siac­mi ozná­mil, že chce tem­po vy­dá­va­nia pat­chov urý­chliť a od­vte­dy tak vy­dá­va ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows 10 v prie­me­re raz za šes­tnásť dní.

Ga­briel Aul na ofi­ciál­nom blo­gu Mic­ro­sof­tu ok­rem opi­su no­vých fun­kcií zve­rej­nil aj nez­vy­čaj­né va­ro­va­nie.

„Ak pou­ží­va­te gra­fic­kú kar­tu od AMD, je prav­de­po­dob­né, že vám bu­de čas­to pa­dať pre­hlia­dač Mic­ro­soft Ed­ge (kto­rý je v tom­to buil­de stá­le ozna­čo­va­ný ako 'Pro­ject Spar­tan')," na­pí­sal Aul na fi­rem­ný blog.

„S na­ši­mi par­tner­mi v AMD pra­cu­je­me na no­vých dri­ve­roch, kto­ré ten­to prob­lém vy­rie­šia, a bu­de­me ten­to prís­pe­vok ak­tua­li­zo­vať, len čo bu­dú dri­ve­ry vy­da­né." Ed­ge je úpl­ne no­vý webo­vý pre­hlia­dač, kto­rý bu­de vo Win­dows 10 nas­ta­ve­ný ako pred­vo­le­ný.
Ako do­dal Aul, pou­ží­va­te­lia sa za­tiaľ prob­lé­mu mô­žu vy­hnúť tak, že vo Win­dows 10 prej­dú na „po­mal­ší" ak­tua­li­zač­ný cyk­lus. V rám­ci po­mal­šie­ho ak­tua­li­zač­né­ho cyk­lu sú pou­ží­va­te­ľom sprís­tup­ňo­va­né ak­tua­li­zá­cie až vte­dy, keď sú vy­la­de­né.

Čo sa tý­ka zlep­še­ní, kto­ré no­vý build pri­ná­ša, Aul spo­me­nul no­vé mož­nos­ti pri Start me­nu a Start screen, kto­ré mož­no te­raz lep­šie pris­pô­so­bo­vať pod­ľa pre­fe­ren­cií pou­ží­va­te­ľa, no­vé roz­lo­že­nie pred­vo­le­ne­jé zá­lož­ky v pre­hlia­da­či Ed­ge a zme­ny v spô­so­be to­ho, ako ope­rač­ný sys­tém pri­ra­ďu­je ap­li­ká­ciu ku kon­krét­ne­mu sú­bo­ro­vé­mu ty­pu.

No­vá zá­lož­ka v Ed­ge, kto­rú Mic­ro­soft uká­zal mi­nu­lý me­siac na svo­jej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Build, sa veľ­mi lí­ši od to­ho, na čo sme zvyk­nu­tí pri Inter­net Explo­re­ri 11, kde sú pri klik­nu­tí na no­vú zá­lož­ku zob­ra­zo­va­né ma­lé náh­ľa­dy ob­ľú­be­ných webo­vých strá­nok.
V Ed­ge to­ho na no­vej zá­lož­ke náj­de­me ove­ľa viac: ok­rem ob­ráz­kov naj­čas­tej­šie nav­šte­vo­va­ných webo­vých strá­nok sú tu ajž sprá­vy a ďal­ší ob­sah z por­tá­lu MSN, rov­na­ko aj od­po­rú­ča­né ap­li­ká­cie, kto­ré si pou­ží­va­te­lia mô­žu stiah­nuť z Win­dows Sto­re.

Aul uvie­dol, že v ďal­ších buil­doch sa bu­de Win­dows 10 už len do­la­ďo­vať, a te­da žiad­ne dra­ma­tic­ké zme­ny ne­má­me oča­ká­vať. „Od­te­raz už veľ­kých zmien bu­de má­lo, keď­že ope­rač­ný sys­tém pri­már­ne op­ti­ma­li­zu­je­me a uh­la­dzu­je­me," do­dal Aul.
Win­dows 10 bu­de vy­da­ný v le­te.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter