Už je to jasné: Za Windows 10 sa nebude platiť ani predplatné

V pos­led­nom ča­se sa ve­ľa špe­ku­lo­va­lo o no­vom sys­té­me Mic­ro­sof­tu, v rám­ci kto­ré­ho by mal pos­ky­to­vať Win­dows ako služ­bu. Niek­to­rí si mys­le­li, že to zna­me­ná, že za pou­ží­va­nie Win­dows bu­de tre­ba pla­tiť me­sač­né pred­plat­né. Ne­dáv­no to všet­ko uvie­dol na správ­nu mie­ru Ga­briel Aul, šéf prog­ra­mu Win­dows In­si­der. Na Twit­te­ri uvie­dol: „Win­dows ako služ­ba jed­no­du­cho zna­me­ná len to, že ho bu­de­me stá­le udr­žia­vať ak­tuál­ny. Ne­bu­de tu žiad­ny ďal­ší pop­la­tok."

aul_twitter.jpg

Od za­ve­de­nia Of­fi­ce 365, ver­zie kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka za­lo­že­nej na pred­plat­nom, sa stá­le pov­rá­va­lo, že na rov­na­ký mo­del prej­de aj Win­dows. To vy­vo­lá­va­lo oba­vy z mož­ných ďal­ších pop­lat­kov, pre­to­že nák­la­dy na li­cen­cie sys­té­mu Win­dows bo­li už tra­dič­ne za­hr­nu­té v ce­ne no­vých po­čí­ta­čov.

Ak bu­de Mic­ro­soft chá­pať Win­dows ako služ­bu v tom zmys­le, že pou­ží­va­te­lia bu­dú stá­le ak­tuál­ny ope­rač­ný sys­tém, bu­de mať z us­ta­vič­ných ak­tua­li­zá­cií ta­kis­to úži­tok, aj keď nie pria­mo fi­nanč­ný. Po­mô­že mu to ľah­šie udr­žať ľu­dí vo svo­jom eko­sys­té­me.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter