Apple predáva repasované modely iPadu Air 2 za zníženú cenu

Spo­loč­nosť App­le v dneš­ných dňoch pri­da­la do sek­cie svoj­ho On­li­ne Sto­re no­vé mo­de­ly iPa­du Air 2, kto­ré bo­li v mi­nu­los­ti re­pa­so­va­né. Ta­ké­to za­ria­de­nia sa da­jú za­kú­piť za znač­ne niž­šiu ce­nu ako no­vé ku­sy, ale my má­me jed­nu veľ­kú smo­lu. Tou smo­lou je, že ži­je­me na Slo­ven­sku, kde nie­len­že ne­má­me re­pa­so­va­né iPa­dy, ale ne­má­me ani App­le On­li­ne Sto­re. Ak si však z Čes­ka (kde App­le On­li­ne Sto­re už pár ro­kov je) a mys­líš, že bu­deš mať šťas­tie, ta­kis­to ťa skla­me­me, re­pa­so­va­ný iPad kú­piš naj­bliž­šie v Ne­mec­ku.

Re­pa­so­va­né iPa­dy

Spo­loč­nosť App­le za­ra­di­la do svo­jej po­nu­ky za­ria­de­ní aj re­pa­so­va­né iPad Air 2, kto­ré sa da­jú za­kú­piť za pod­stat­ne niž­šiu ce­nu ako ich no­vé ver­zie. App­le vlas­tne za­čal pre­dá­vať re­pa­so­va­né iPa­dy Air 2 po pr­výk­rát, a po­kiaľ ne­vie­te, či sa tá­to kú­pa nao­zaj op­la­tí, veľ­mi rých­lo vás us­mer­ní­me. Vzhľa­dom na to, že sú mo­de­ly re­pa­so­va­né, na­vo­nok sú vlas­tne úpl­ne no­vé. Vďa­ka to­mu­to fak­tu mô­že­te na ta­kom­to za­ria­de­ní ušet­riť po­mer­ne sluš­nú su­mu.

Ho­vo­rí­me tu o 10 - 17 %, čo pri ce­ne iPa­du ur­či­te zoh­rá veľ­kú ro­lu, keď­že ide o po­mer­ne dra­hé za­ria­de­nie. Ušet­riť mô­že­te v roz­me­dzí 80 - 160 USD, a tak sa nad kú­pou ta­ké­ho­to za­ria­de­nia ur­či­te op­la­tí uva­žo­vať. No na na­šu smo­lu o je­ho kú­pe mô­žu uva­žo­vať je­di­ne Ame­ri­ča­nia, keď­že App­le po­nú­ka ta­ké­to mo­de­ly je­di­ne tu. Už čos­ko­ro by sa však ma­li dos­tať aj do Ne­mec­ka.

ipad-air-hero_obr.jpg

Re­pa­so­va­ný mo­del iPa­du Ait


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter