Google Tone odošle URL do okolitých počítačov pomocou zvuku

Goog­le uvie­dol pre svoj Chro­me no­vý dopl­nok naz­va­ný To­ne, kto­rý mô­že pre­ná­šať URL z jed­né­ho po­čí­ta­ča do dru­hé­ho pros­tred­níc­tvom zvu­ko­vé­ho sú­bo­ru. Vy­chá­dzal pri tom z my­šlien­ky, že di­gi­tál­ne ko­mu­ni­kač­né me­tó­dy ako e-mail či čet uro­bi­li jed­no­duch­ším, lac­nej­ším a rých­lej­ším zdie­ľa­nie in­for­má­cií s ľuď­mi po ce­lom sve­te, no zlo­ži­tej­šie je zdie­ľať ve­ci s ľuď­mi, kto­rých má­te pria­mo ved­ľa se­ba. Prá­ve To­ne má uro­biť di­gi­tál­ne zdie­ľa­nie s ľuď­mi v oko­lí ta­kým jed­no­du­chým, ako­by ste s ni­mi ho­vo­ri­li.

To­ne pos­lú­ži, ak nap­rík­lad chce­te ľu­ďom v oko­lí pos­lať od­kaz na ne­ja­kú strán­ku. Dopl­nok za­kó­du­je URL do zvu­ko­vé­ho sú­bo­ru, kto­rý preh­rá cez rep­ro­duk­tor. Na oko­li­tých po­čí­ta­čoch, kto­ré mu­sia mať za­pnu­tý mik­ro­fón a nain­šta­lo­va­ný dopl­nok, vy­sko­čí ma­lé okien­ko s od­ka­zom. Po­čí­ta­če však mu­sia byť v ma­lej vzdia­le­nos­ti, aby sa moh­li nav­zá­jom „po­čuť".

Re­dak­tor The Next Web uro­bil ma­lý expe­ri­ment - chcel us­ku­toč­niť vý­me­nu URL me­dzi dvo­ma po­čí­tač­mi v mies­tnos­ti, z kto­rých je­den bol Mac a dru­hý PC. Na oboch po­čí­ta­čoch zvý­šil hla­si­tosť, no na­ra­zil na prob­lém. To­ne nie je vždy za­chy­tí od­kaz. Pre­nos správ z PC na Mac fun­go­val spo­ľah­li­vo, no po­sol­stvo z Ma­cu nik­dy ne­do­ra­zi­lo na PC. Za­kaž­dým sa to skon­či­lo chy­bo­vým hlá­se­ním: „To­ne couldn't hear it­self. " (To­ne sa ne­po­čul.) No za­tiaľ ide len o expe­ri­ment a dopl­nok sa zrej­me bu­de do­la­ďo­vať.

To­ne te­da mož­no pou­žiť na pre­nos krát­kych in­for­má­cií na ma­lé vzdia­le­nos­ti, fun­gu­je do­kon­ca aj cez Han­gouts. Je však otáz­ne, kde sa dá vy­užiť. Zvu­ko­vé sú­bo­ry sú ľah­ko od­po­čú­va­teľ­né, tak­že ne­mô­žu ob­sa­ho­vať cit­li­vé dá­ta. Ta­kis­to sa ne­da­jú pou­žiť v hluč­nej­šom pros­tre­dí. A mož­no ide len o ža­rtov­ný po­kus vy­rie­šiť je­den nep­rí­jem­ný prob­lém.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter