Tento kábel USB dobije váš mobil dvojnásobnou rýchlosťou

Po veľ­kých ba­té­riách od Tes­ly či špe­ciál­nom kry­te Ni­ko­la Labs sa na por­tá­li In­die­Go­Go ob­ja­vil ďal­ší prak­tic­ký vy­ná­lez, kto­rý by mal vy­rie­šiť prob­lém s vý­dr­žou ba­té­rie.

Ká­bel USB Char­ge­Doub­ler vo veľ­kos­ti kľú­ča od do­mu vám do­bi­je te­le­fón dvak­rát rých­lej­šie ako bež­ná na­bí­jač­ka. Ok­rem to­ho, že mo­bi­lu do­dá väč­ší na­bí­ja­cí prúd, za­blo­ku­je aj pre­nos dát, vďa­ka čo­mu mô­že­te te­le­fón bez obáv pri­po­jiť k aké­mu­koľ­vek por­tu USB na po­čí­ta­či.

chargedoubler1.jpg

Na jed­nej stra­ne káb­la sa na­chá­dza kon­cov­ka mic­ro USB (pre An­droid a Win­dows Pho­ne), prí­pad­ne Lig­htning (pre App­le). Na dru­hej stra­ne je ko­nek­tor USB na pri­po­je­nie k po­čí­ta­ču. Vy­ná­lez­co­via ne­za­bud­li ani na Mac­boo­ky. Pre ne je ur­če­ný va­riant USB-C.

Video:


Po tom, čo Char­ge­Doub­ler zís­ka na svoj štart pot­reb­ných 14-ti­síc USD, si ho bu­de­te môcť kú­piť za 12 USD. Dos­tup­ný bu­de v pia­tich fa­reb­ných od­tie­ňoch.

farby-kabel.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter