Uber bude mať v Prahe konkurenciu. Službu Hopin priamo zo Slovenska

Slo­ven­ská ap­li­ká­cia Ho­pin na ob­jed­ná­va­nie taxis­luž­by pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nov si sta­no­vi­la no­vý cieľ. To, že si ju do­te­raz na Slo­ven­sku stia­hlo viac než 100-ti­síc ľu­dí, jej nes­ta­čí. Chys­tá sa pre­ra­ziť v Pra­he. Do kon­ca ro­ka tak chce spo­lup­ra­co­vať s 500 až 600 vo­dič­mi a za­re­gis­tro­vať 100-ti­síc ob­jed­ná­vok.

Na roz­diel od Bra­tis­la­vy, kde vý­voj po­dob­ných slu­žieb je len v za­čiat­koch, v su­sed­nom Čes­ku bu­de Ho­pin kon­ku­ro­vať spo­loč­nos­tiam Uber a Lif­ta­go. Jej vý­ho­dou je však sku­toč­nosť, že jej pou­ží­va­te­lia sa ne­bu­dú mu­sieť re­gis­tro­vať. Vý­nim­kou bu­dú prí­pa­dy, keď bu­dú chcieť ces­tu­jú­ci pla­tiť on-li­ne. Maximál­na ce­na za je­den ki­lo­me­ter bu­de vop­red sta­no­ve­ná a bu­de či­niť 20 če­ských ko­rún.

Nao­pak, po­zi­tí­vom pre vo­di­čov bu­de to, že za ap­li­ká­ciu Ho­pin ne­bu­dú mu­sieť pla­tiť do kon­ca ro­ka. Nás­led­ne si bu­de spo­loč­nosť úč­to­vať z kaž­dej spros­tred­ko­va­nej jaz­dy 15 ko­rún. Na roz­beh­nu­tie biz­ni­su v Pra­he si fir­ma vy­čle­ni­la po­dob­ne ako na Slo­ven­sku prib­liž­ne 250-ti­síc eur. Už te­raz je zná­me, že chce expan­do­vať ďa­lej - do Br­na a Os­tra­vy.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter