Vensmile W10 – Windows PC vo veľkosti telefónu so 64 GB úložiskom a batériou

V pos­led­nom ča­se žne ús­pe­chy mi­nia­túr­ny po­čí­tač In­te­lu Com­pu­te Stick. No ak hľa­dá­te ma­lič­ký sto­lo­vý po­čí­tač, na kto­rom mož­no spus­tiť Win­dows, nie je to je­di­ná mož­nosť.

Prib­liž­ne za rov­na­kú ce­nu si mô­že­te ob­sta­rať aj po­čí­tač Ven­smi­le W10, kto­rý má dvak­rát toľ­ko za­bu­do­va­nej flash pa­mä­te, viac por­tov a rov­na­ký pro­ce­sor. Na­vy­še má in­teg­ro­va­nú aj ba­té­riu, tak­že mô­že bež­ať aj v prí­pa­de, že nie je pri­po­je­ný k zob­ra­zo­va­cie­mu za­ria­de­niu či zdro­ju ener­gie. Mož­no ho te­da ľah­ko pre­niesť z jed­nej mies­tnos­ti do dru­hej bez to­ho, aby ste ho vy­pli.

vensmile.jpg

Mi­ni­po­čí­tač má roz­me­ry 147 × 80 × 7 mm, čo zod­po­ve­dá väč­šie­mu smar­tfó­nu. Ne­má však dis­plej a na­mies­to mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pou­ží­va Win­dows 8.1 s Bin­gom. Vo vý­ba­ve je pro­ce­sor In­tel Atom Z3735F Bay Trail, 2 GB RAM, 64 GB úlo­žis­ka. K dis­po­zí­cii je Wi-Fi 802.11a/b/g/n a Blue­tooth 4.0. Vďa­ka za­bu­do­va­nej 3000 mAh ba­té­rii mož­no Ven­smi­le pou­žiť nie­len ako po­čí­tač, ale aj ako pre­nos­ný exter­ný aku­mu­lá­tor. Sta­čí pri­po­jiť te­le­fón ale­bo tab­let káb­lom USB a mô­že­te svo­je mo­bil­né za­ria­de­nie na­bí­jať.

Po­čí­tač má dva por­ty USB 2.0 pl­nej veľ­kos­ti, na­pá­ja­cí port mic­roUSB, slot na kar­tu mic­roSD a port mi­niH­DMI na pri­po­je­nie dis­ple­ja. Ne­chý­ba ani audio jack na slú­chad­lá či rep­ro­duk­tor.

Nie je to pr­vý Win­dows PC vo veľ­kos­ti te­le­fó­nu. Pred is­tým ča­som sme vám pred­sta­vi­li napr. mi­ni­po­čí­tač Ainol, kto­rý má ta­kis­to vsta­va­nú ba­té­riu. Ven­smi­le W10 je však po­zo­ru­hod­ný až 64 GB inter­nej pa­mä­te. Os­tat­né po­dob­né za­ria­de­nia do­te­raz pos­ky­to­va­li len 32 GB a me­nej.

Čín­sky Aliexpress po­nú­ka Ven­smi­le W10 za 149 do­lá­rov, k čo­mu tre­ba pri­rá­tať eš­te nák­la­dy na dop­ra­vu (ako aj prob­lé­my ob­vyk­le spo­je­né ob­jed­ná­va­ním za­ria­de­ní z Čí­ny).


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter