Windows 10 bude posledná verzia operačného systému od Microsoftu

Pod­ľa vy­jad­re­nia pred­sta­vi­te­ľov ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft to vy­ze­rá tak, že Win­dows 10 bu­de pos­led­ná ver­zia toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Jerry Nixon z Mic­ro­sof­tu mi­nu­lý týž­deň na kon­fe­ren­cii Ig­ni­te v Chi­ca­gu uvie­dol, že Win­dows 10 bu­de „pos­led­na ver­zia" ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Je­ho vy­jad­re­nie je tak v sú­la­de s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­jad­re­nia­mi pred­sta­vi­te­ľov Mic­ro­sof­tu, pod­ľa kto­rých bu­de Win­dows 10 v bu­dúc­nos­ti „neus­tá­le ak­tua­li­zo­va­ný".

Na­mies­to to­ho, aby ame­ric­ký gi­gant vy­dá­val stá­le no­vé ver­zie svoj­ho OS tak, ako to bo­lo v up­ly­nu­lých ro­koch, bu­dú je­ho vý­vo­já­ri do Win­dows pra­vi­del­ne pri­dá­vať no­vé fun­kcie a zlep­še­nia.

Ho­vor­ca Mic­ro­sof­tu v ofi­ciál­nom vy­hlá­se­ní uvie­dol, že Nixono­ve ko­men­tá­re ref­lek­tu­jú zme­nu prís­tu­pu fir­my k vý­vo­ju jej sof­tvér. „Win­dows bu­de služ­ba, kto­rá bu­de pra­vi­del­ne ak­tua­li­zo­va­ná," ​​uvie­dol Mic­ro­soft. O tom, že Mic­ro­soft chce svoj ope­rač­ný sys­tém po­jať ako služ­bu, sa ho­vo­rí už dlh­šie. Ako do­dal ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Gar­tner Ste­ve Kleyn­hans, Mic­ro­soft sa v mi­nu­los­ti vy­hol pou­ži­tiu ozna­če­nia Win­dows 9 a na­mies­to to­ho zvo­lil ná­zov Win­dows 10, kto­rý má sym­bo­li­zo­vať od­klo­ne­nie sa od do­te­raj­šie­ho prís­tu­pu k vy­dá­va­niu OS. „Žiad­ny Win­dows 11 už ne­bu­de," do­dal Kleyn­hans.

Vďa­ka no­vé­mu prís­tu­pu Mic­ro­sof­tu aj je­ho zá­kaz­ní­kom od­pad­ne množ­stvo prob­lé­mov. Do­te­raz to bo­lo pod­ľa Kleyn­han­sa tak, že Mic­ro­soft prib­liž­ne kaž­dé tri ro­ky vy­tvo­ril „skve­lý no­vý ope­rač­ný sys­tém", pri­čom „vý­vo­já­ri tre­tích strán ne­ve­de­li, čo ma­jú ča­kať, a na trh bol uve­de­ný sys­tém vy­vi­nu­tý v zá­vis­los­ti od to­ho, čo ľu­dia po­ža­do­va­li pred tro­mi rok­mi".

Mic­ro­soft nás­led­ne mu­sel vy­na­lo­žiť ob­rov­ské su­my na mar­ke­ting a pres­ved­čiť ľu­dí, že no­vú ver­ziu je­ho OS nao­zaj pot­re­bu­jú. No ak Win­dows bu­de kon­štan­tne ak­tua­li­zo­va­ná služ­ba, ce­lý pos­tup sa zme­ní.

Aj keď ide o po­zi­tív­nu zme­nu, pri­ná­ša no­vý prís­tup Mic­ro­sof­tu aj ri­zi­ká. „Mic­ro­soft bu­de mu­sieť neus­tá­le vy­dá­vať no­vé ak­tua­li­zá­cie a fun­kcie," do­dal Kleyn­hans s tým, že nie je is­té ani to, ako bu­dú na zme­nu rea­go­vať fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci a ako to bu­de s pos­ky­to­va­ním pod­po­ry zo stra­ny Mic­ro­sof­tu. „Ur­či­te to nez­na­me­ná, že by Win­dows za­mr­zol na mŕtvom bo­de a už sa ni­kam ne­po­su­nul," do­dal Kleyn­hans. „Bu­de to skôr nao­pak - ak­tua­li­zá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu bu­dú vy­dá­va­né čas­tej­šie."

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter