Intel predstavil svoje zatiaľ najvýkonnejšie procesory

No­vý Xeon E7 v3, kto­rý umož­ní rých­lej­šiu ana­lý­zu dát vrá­ta­ne pod­po­ry stro­jo­vé­ho uče­nia a po­núk­ne vy­šší vý­kon pre kri­tic­ké ap­li­ká­cie, ako sú da­ta­bá­zy ale­bo pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my, uvie­dol na trh In­tel. Vy­chá­dza z ar­chi­tek­tú­ry Haswell, má až 18 ja­dier a je to do­te­raz naj­rý­chlej­ší pro­ce­sor, aký In­tel vy­ro­bil.

No­vé pro­ce­so­ry pod­ľa vý­rob­cu po­núk­nu mno­ho­ná­sob­né zvý­še­nie vý­ko­nu vo fi­rem­ných in-me­mo­ry tran­sak­čných ap­li­ká­ciách vďa­ka op­ti­ma­li­zá­cii vy­ko­ná­va­nej nás­tro­jom Tran­sac­tio­nal Syn­chro­ni­za­tion Exten­sions (TSX).

Pro­ce­so­ry ma­jú až 18 ja­dier, veľ­kosť ca­che naj­vyš­šej úrov­ne (LLC) je až 45 MB, čo zna­me­ná až 70-per­cent­ný ná­rast v mož­nos­tiach ana­ly­tic­kej pod­po­ry za ho­di­nu. Op­ro­ti Xeonom E7 v2 pred­sta­ve­ným vla­ni vraj ma­jú E7 v3 v niek­to­rých pod­ni­ko­vých ap­li­ká­ciách až šes­ťná­sob­ný vý­kon.

In­tel tvr­dí, že je­ho no­vé pro­ce­so­ry po­nú­ka­jú de­sať­krát väč­ší vý­kon v pre­poč­te na do­lár a o 85 per­cent niž­šie cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo, než je to pri kon­ku­ren­čnej ar­chi­tek­tú­re RISC. To vraj do­sia­hol naj­mä zní­že­ním ce­ny har­dvé­ru, niž­šou spot­re­bou ener­gie či niž­ší­mi nák­lad­mi na chla­de­nie.

Pro­duk­to­vá ro­di­na za­hŕňa 12 mo­de­lov vrá­ta­ne pro­ce­so­rov op­ti­ma­li­zo­va­ných pre nie­koľ­ko seg­men­tov, nap­rík­lad dvoj­frek­ven­čné mo­de­ly navr­hnu­té pre da­ta­bá­zo­vé ap­li­ká­cie vy­ža­du­jú­ce naj­rý­chlej­šie dos­tup­né jad­rá.

Pro­ce­so­ry pod­po­ru­jú kon­fi­gu­rá­cie server­ov od 4 až do 32 soc­ke­tov, pri­čom na je­den soc­ket mô­žu pra­co­vať až s 1,5 TB pa­mä­te RAM (8-pä­ti­co­vé sys­té­my te­da mô­žu pod­po­ro­vať až 12 te­ra­baj­tov pa­mä­te DDR3 ale­bo DDR4).

No­vin­ka po­nú­ka aj pok­ro­či­lej­šie for­my za­bez­pe­če­nia a spo­ľah­li­vos­ti vrá­ta­ne lep­šie­ho šif­ro­va­cie­ho vý­ko­nu do­siah­nu­té­ho po­mo­cou tech­no­ló­gie Ad­van­ced En­cryp­tion Stan­dard New Instruc­tions (AES-NI), rov­na­ko ako zlep­še­nie na úrov­ni mik­roar­chi­tek­tú­ry. Tech­no­ló­gia Run Su­re Tech­no­lo­gy, za­hŕňa­jú­ca fun­kcie RAS (re­lia­bi­li­ty, avai­la­bi­li­ty and servic­eab­il­it­y), za­se zlep­ši­la dos­tup­nosť rie­še­nia pre kri­tic­ké ap­li­ká­cie.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter