Naživo: Windows 10 pre miliardu zariadení. Zo smartfónu sa stane desktop

Win­dows 10, Of­fi­ce 365, clou­do­vá plat­for­ma Azu­re, inter­net ve­cí - to sú hlav­né té­my vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie Mic­ro­soft Build, kto­rá prá­ve pre­bie­ha v San Fran­cis­cu. Kon­fe­ren­ciu ot­vo­ril cha­riz­ma­tic­ký šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la. Zdô­raz­nil, že no­vá ge­ne­rá­cia Win­dows za­čí­na nie­len no­vú éru per­so­nál­ne­ho com­pu­tin­gu a mo­bi­li­ty, ale aj kom­pa­ti­bi­li­ty a inter­ope­ra­bi­li­ty ap­li­ká­cií pre ši­ro­kú pa­le­tu za­ria­de­ní od Ras­pberry Pi po ho­log­ra­fic­ký po­čí­tač, pri­čom bu­de pod­po­ro­va­ná ši­ro­ká šká­la zob­ra­zo­va­cích jed­no­tiek od mi­nia­túr­nych dis­ple­jov po nás­ten­ný Sur­fa­ce Hub.

Ak sa spl­nia plá­ny Mic­ro­sof­tu a pou­ží­va­te­lia star­ších ver­zií vy­uži­jú roč­nú le­ho­tu na bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu, Sa­tya Na­del­la pred­pok­la­dá, že Win­dows 10 po­be­ží v ce­los­ve­to­vom roz­sa­hu na viac ako mi­liar­de za­ria­de­ní. Sta­ne sa tak naj­roz­ší­re­nej­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu v do­te­raj­ších de­ji­nách.

nadela3.JPG

Sa­tya Na­del­la vy­svet­ľu­je vý­ho­dy eko­sys­té­mu Azu­re - Win­dows 10

Poz­va­ní hos­tia par­ti­ci­pu­jú­ci na tes­to­va­ní Win­dows 10 na nie­koľ­kých ná­zor­ných ukáž­kach pred­vied­li, ako Win­dows v syn­er­gii s mo­der­ný­mi do­ty­ko­vý­mi za­ria­de­nia­mi me­ní mno­hé od­vet­via, pri­čom to ne­mu­sí byť len biz­nis.

Pre­hlia­dač Mic­ro­soft Ed­ge

Úpl­ne no­vý webo­vý pre­hlia­dač, dos­tup­ný v pos­led­nej ver­zii Win­dows 10 Pre­view pod ozna­če­ním Pro­ject Spar­tan, bol pred­sta­ve­ný pod fi­nál­nym náz­vom Mic­ro­soft Ed­ge. Vo Win­dows 10 bu­de Ed­ge im­pli­cit­ne pred­vo­le­ným pre­hlia­da­čom. Je­ho fun­kcie, pre­dov­šet­kým mož­nosť ro­biť si vo webo­vých strán­kach poz­nám­ky a uži­toč­ný mód čí­ta­nia, kto­rý vás os­lo­bo­dí od vša­dep­rí­tom­ných webo­vých rek­lám, pred­sta­vu­je­me v sa­mos­tat­nom člán­ku.

Spartan.png

No­vý pre­hlia­dač Ed­ge

Con­ti­nuum

Vý­kon dneš­ných smar­tfó­nov s viac­jad­ro­vý­mi pro­ce­sor­mi tak­to­va­ný­mi v mno­hých prí­pa­doch až na 1,5 až 2 GHz je na úrov­ni po­čí­ta­čov niž­šej a stred­nej trie­dy. Aby sa smar­tfó­ny aj na­priek ob­me­dzeniam vy­plý­va­jú­cich z men­ších dis­ple­jov a s tým sú­vi­sia­cim pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním sta­li pl­no­hod­not­ným nás­tro­jom na prá­cu, bu­dú no­vé prís­tro­je s Win­dows 10 pod­po­ro­vať fun­kcio­na­li­tu naz­va­nú Con­ti­nuum. Po dopl­ne­ní o klá­ves­ni­cu, myš a exter­ný mo­ni­tor sa de fac­to pre­me­nia na po­čí­tač. No­vej veľ­kos­ti ob­ra­zov­ky sa, sa­moz­rej­me, pris­pô­so­bí nie­len ope­rač­ný sys­tém, ale aj ap­li­ká­cie.

Continuum.jpg

Pre­me­na Win­dows Pho­ne na pl­no­hod­not­ný pra­cov­ný nás­troj

Bez­pre­ce­den­tná uni­fi­ká­cia

Kon­ver­gen­cia Win­dows pre des­kto­py a smar­tfó­ny má za se­bou dl­hú ces­tu od úpl­ne od­de­le­ných a vzá­jom­ne tak­mer nes­po­lup­ra­cu­jú­cich plat­fo­riem Win­dows 7 a Win­dows Pho­ne 7 cez spo­loč­né jad­ro a mož­nosť vy­tvá­ra­nia uni­ver­zál­nych ap­li­ká­cií vo ver­ziách 8.1 až po spo­loč­nú ap­li­kač­nú plat­for­mu Win­dows 10. Mic­ro­soft v tom­to vý­raz­ne pred­be­hol kon­ku­ren­ciu, pre­to­že App­le má dve od­de­le­né a ap­li­kač­ne ne­kom­pa­ti­bil­né plat­for­my Mac OS a iOS a rov­na­ko je na tom aj Goog­le so svo­jím An­droi­dom a Chro­me OS. Ap­li­ká­cie pre Win­dows 10 nap­ro­ti to­mu po­be­žia na všet­kých pod­po­ro­va­ných plat­for­mách, tak­že vý­vo­já­rom bu­de sta­čiť vy­tvo­riť je­di­nú ap­li­ká­ciu.

Bez­pre­ce­den­tná uni­fi­ká­cia 2

Už prís­tup ty­pu je­den ope­rač­ný sys­tém a jed­na ap­li­ká­cia pre všet­ky za­ria­de­nia s Win­dows je spl­ne­ním snov vý­vo­já­rov. Mic­ro­soft však v uni­fi­ká­cii a inter­ope­ra­bi­li­te pre vý­vo­já­rov za­šiel ove­ľa ďa­lej a pred­sta­vil šty­ri ces­ty, kto­ré ve­dú k vy­tvo­re­niu ap­li­ká­cií pre Win­dows Sto­re. Vý­vo­já­ri bu­dú môcť kon­ver­to­vať exis­tu­jú­ce webo­vé ap­li­ká­cie aj des­kto­po­vé ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce tech­no­lo­gic­kú plat­for­mu .NET pre Win32. Už dru­há mož­nosť bo­la od­me­ne­ná pot­les­kom. Kon­ver­to­va­né des­kto­po­vé ap­li­ká­cie bu­dú vy­uží­vať ap­li­kač­nú vir­tua­li­zá­ciu App-V, po­be­žia v izo­lo­va­ných san­dboxoch, tak­že po­dob­ne ako ap­li­ká­cie Mo­dern UI ne­bu­dú môcť ov­plyv­ňo­vať ope­rač­ný sys­tém a zle na­pí­sa­né ap­li­ká­cie ho ne­bu­dú spo­ma­ľo­vať.

Kom­plet­né zne­nie re­por­tá­že vám pri­ne­sie­me v má­jo­vom vy­da­ní PC RE­VUE.

Ľubos­lav Lac­ko, San Fran­cis­co


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter