Vyskúšali sme Apple Watch, na prvý pohľad ho budete milovať

Spo­loč­nosť App­le nám v sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka pred­sta­vi­la ho­din­ky App­le Watch, kto­ré bež­ný smr­teľ­ník do ap­rí­la 2015 v pod­sta­te ne­mal mož­nosť vy­skú­šať. Aj keď sa k nim na Slo­ven­sku ne­dos­ta­ne­te, my sme sa zú­čas­tni­li na kon­fe­ren­cii iCON Pra­gue 2015, kde ich už mal Petr Má­ra. Ten nám ho­din­ky nie­len­že uká­zal, ale do­dal k nim aj krát­ky ko­men­tár.

Pr­vý kon­takt s App­le Watch

Priz­ná­me sa, aj keď sme App­le Watch vy­chva­ľo­va­li do ne­bies, nik­dy sme ho v sku­toč­nos­ti ne­vi­de­li, a tak sme ani ne­ve­de­li, aký nao­zaj je. Mno­hí tvr­di­li, že ho­din­ky ne­do­ká­žu kon­ku­ro­vať nap­rík­lad spo­loč­nos­ti Sam­sung či LG, dru­hí nao­pak, že App­le Watch sú naj­lep­šie in­te­li­gen­tné ho­din­ky vô­bec. Ako sa však po na­šom kon­tak­te s App­le Watch cí­ti­me my? Je to zvláš­tne, no bo­la to lás­ka na pr­vý poh­ľad. Ho­din­ky sú to­tiž nád­her­né, na pria­mom svet­le sa neu­ve­ri­teľ­ne les­knú a per­fek­tne sad­nú na kaž­dú jed­nu ru­ku.

Na kon­fe­ren­cii ich mal Petr Má­ra, kto­ré­ho mô­že­te poz­nať nap­rík­lad zo zná­me­ho pod­cas­tu di­git.cz. Prá­ve on ces­to­val 24. ap­rí­la až do Lon­dý­na, aby mo­hol ho­din­ky na kon­fe­ren­cii pred­viesť. V je­ho po­da­ní to bo­li kon­krét­ne 38 mm App­le Watch, vy­ro­be­né z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le v kom­bi­ná­cii s ele­gan­tným ko­že­ným ná­ram­kom. Aj keď sa nám zda­lo ov­lá­da­nie na pr­vý poh­ľad po­mer­ne kom­pli­ko­va­né vzhľa­dom na príl­iš ma­lý dis­plej ho­di­niek, po pár se­kun­dách sme zme­ni­li ná­zor a po­cho­pi­li, že ho­din­ky sú nao­zaj prip­ra­ve­né na pou­ží­va­nie aj vo ver­zii s men­ším dis­ple­jom. Ich neu­ve­ri­teľ­ný di­zajn vás dos­lo­va pohl­tí, a len čo ich po pr­výk­rát uvi­dí­te, už od nich ne­bu­de­te ve­dieť od­tr­hnúť zrak.

Zhr­nu­tie

Hneď ako sa App­le Watch ob­ja­vil na tr­hu, na sve­te pa­no­va­lo pri­ve­ľa skep­tic­kých ná­zo­rov, kto­ré mu ne­dá­va­li veľ­kú šan­cu. Pred­sa len ide o pro­dukt, kto­rý mô­že­me mať, ale vy­slo­ve­ne ho na ži­vot ne­pot­re­bu­je­me. Len čo sa však s ni­mi po pr­výk­rát stret­ne­te, za­mi­lu­je­te sa. Za­mi­lu­je­te sa do neu­ve­ri­teľ­ne pek­ných di­zaj­no­vých kri­viek, kto­ré sú nao­zaj nád­her­né, a ta­kis­to sa za­mi­lu­je­te do skve­lé­ho dis­ple­ja, na kto­rý sa bu­de­te po­ze­rať s reš­pek­tom. Niek­to ich mô­že chá­pať len ako dru­hú ob­ra­zov­ku iP­ho­nu, ho­din­ky sú však v sku­toč­nos­ti stá­le ho­din­ka­mi. S tým roz­die­lom, že po­nú­ka­jú aj roz­ší­re­né fun­kcie.

Zna­me­ná to te­da, že App­le Watch nie sú in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré ve­dia uka­zo­vať čas, ale prá­ve nao­pak. Je to nád­her­ný di­zaj­no­vý kú­sok, kto­rý sa dá kom­bi­no­vať v rôz­nych va­rian­toch a do­ká­že ok­rem ča­su uká­zať aj no­ti­fi­ká­cie a množ­stvo rôz­nych fun­kcií. Poz­ri­te si krát­ke oboz­ná­me­nie sa s pro­duk­tom vďa­ka Pet­ro­vi Má­ro­vi.

Zdroj: Sve­tapp­le.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter