Je to inak. Nokia neplánuje návrat k výrobe telefónov

Spo­loč­nosť No­kia pop­re­la sprá­vy v čín­skych mé­diách, pod­ľa kto­rých sa plá­nu­je vrá­tiť k vý­ro­be te­le­fó­nov. "Fir­ma No­kia za­zna­me­na­la sprá­vy, kto­ré tvr­dia, že spo­loč­nosť ko­mu­ni­ko­va­la úmy­sel vy­rá­bať mo­bil­né te­le­fó­ny po­chá­dza­jú­ce z cen­tra vý­sku­mu a vý­vo­ja v Čí­ne. Tie­to sprá­vy nie sú prav­di­vé," uvied­la No­kia v sta­no­vis­ku na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke. "No­kia opa­ku­je, že v sú­čas­nos­ti nep­lá­nu­je vy­rá­bať a pre­dá­vať mo­bil­né te­le­fó­ny," in­for­mo­va­la spo­loč­nosť. Fir­ma však uvied­la, že skú­ma mož­nos­ti náv­ra­tu na trh so smar­tfón­mi v po­do­be pos­kyt­nu­tia li­cen­cie na pou­ži­tie znač­ky.

Nokia-Lumia-530-hero-jpg.jpg

No­kia mi­nu­lý rok pre­da­la di­ví­ziu te­le­fó­nov spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. O nie­koľ­ko me­sia­cov nes­kôr však spo­loč­nosť na trh uvied­la tab­let znač­ky No­kia, kto­rý na zá­kla­de li­cen­cie vy­ro­bi­la spo­loč­nosť Foxconn. V do­ho­de s fir­mou Mic­ro­soft sa No­kia za­via­za­la, že na trh s mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi nev­stú­pi do ro­ku 2016.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter