Acer má prvé LED projektory na svete so senzorom okolitého osvetlenia

Spo­loč­nosť Acer roz­ší­ri­la svo­je kom­plexné por­tfó­lio pro­jek­to­rov o tri no­vé mo­de­ly - K138ST, kto­rý je pr­vým LED pro­jek­to­rom na sve­te s in­te­li­gen­tným sen­zo­rom oko­li­té­ho os­vet­le­nia, mo­del U5320W s ultrak­rát­kou pro­jek­čnou vzdia­le­nos­ťou a mo­del P5515 s vy­so­kým roz­lí­še­ním 1080p full HD a vy­ššou ko­rek­ciou li­cho­bež­ní­ko­vé­ho skres­le­nia.

LED pro­jek­tor Acer K138ST s krát­kou pro­jek­čnou vzdia­le­nos­ťou do­ká­že pre­mie­tať ob­raz s uh­lo­prieč­kou 100" zo vzdia­le­nos­ti len 1,7 m od pro­jek­čné­ho plát­na. Mo­del K138ST je men­ší ako há­rok for­má­tu A4 a má hmot­nosť 0,75 kg, pri­tom sa mô­že poch­vá­liť za­bu­do­va­ným vý­kon­ným zvu­kom DTS, vďa­ka kto­ré­mu si ne­bu­de­te mu­sieť brať na ces­ty exter­né rep­ro­duk­to­ry.

Mo­del K138ST s tech­no­ló­giou Acer Lu­mi­Sen­se+ je pr­vý LED pro­jek­tor na sve­te vy­ba­ve­ný in­te­li­gen­tným sen­zo­rom oko­li­té­ho svet­la, kto­rý umož­ňu­je op­ti­ma­li­zo­vať jas a sý­tosť fa­rieb pod­ľa oko­li­tých sve­tel­ných pod­mie­nok. Pre­mie­ta­ný ob­raz je jas­ný a os­trý, s kon­tras­tným po­me­rom 100000: 1 pri roz­lí­še­ním WXGA. Vsta­va­né Blue­tooth audio umož­ňu­je bez­drô­to­vé strea­mo­va­nie zvu­ku do blíz­ke­ho blue­toot­ho­vé­ho rep­ro­duk­to­ra ale­bo do­má­ce­ho ki­na.

acer_projektor2.jpg

Acer U5320W je pro­jek­tor s ultrak­rát­kou pro­jek­čnou vzdia­le­nos­ťou, kto­rý mô­že byť umies­tne­ný extrém­ne blíz­ko pre­mie­ta­cej plo­chy - už iba 23 cm (9,1") a zo vzdia­le­nos­ti 80 cm (31") pre­miet­ne ob­raz s uh­lo­prieč­kou 100". Pos­ky­tu­je tak ove­ľa väč­šiu flexibi­li­tu. Krát­ka pro­jek­čná vzdia­le­nosť má vý­znam­ný prí­nos pre učeb­ne, pre­to­že eli­mi­nu­je vznik ne­žia­du­cich tie­ňov a zvy­šu­je po­ho­dlie pri sle­do­va­ní.

Pro­jek­tor U5320 sa mô­že poch­vá­liť roz­lí­še­ním WXGA a ja­som 3000 lú­me­nov. Vďa­ka to­mu pos­kyt­ne kriš­tá­ľo­vo čis­tý a žia­ri­vý ob­raz, za­tiaľ čo sa je­ho dva­ja 10 W rep­ro­duk­to­ry pos­ta­ra­jú o mo­hut­ný zvuk. V kom­bi­ná­cii s vo­li­teľ­ným pe­rom Acer Smar­tpen II je pro­jek­tor U5320W ideál­ny na prá­cu v trie­dach - to­to pe­ro umož­ňu­je až dvom pou­ží­va­te­ľom pí­sať na ob­ra­zov­ke zo vzdia­le­nos­ti až 32 met­rov. Fun­gu­je aj ako di­aľ­ko­vý ov­lá­dač pri inter­ak­tív­nej vý­uč­be.

Pro­jek­tor P5515 do­ká­že pre­mie­tať ob­raz s vy­so­kým roz­lí­še­ním full HD 1080p pri ja­se až 4000 lú­me­nov, vďa­ka čo­mu pos­ky­tu­je jas­ný ob­raz aj vo svet­lých pros­tre­diach, a to aj pri veľ­kých vzdia­le­nos­tiach od pro­jek­čné­ho plát­na, tak­že je ideál­ny nap­rík­lad do stred­ne veľ­kej za­sa­da­cej mies­tnos­ti. Má za­bu­do­va­né dva 10 W rep­ro­duk­to­ry, kto­ré pos­ky­tu­jú vý­kon­ný zvuk, tak­že net­re­ba pri­pá­jať exter­né rep­ro­duk­to­ry.

Pro­jek­tor P5515 je flexibil­ný na rôz­ne in­šta­lá­cie vďa­ka pod­po­re ver­ti­kál­nej aj ho­ri­zon­tál­nej ko­rek­cie li­cho­bež­ní­ko­vé­ho skres­le­nia z uh­la až 30°. Pod­po­ru­je aj ko­rek­ciu 4 Cor­ner Correc­tion, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je ko­ri­go­vať skres­le­nie z kaž­dé­ho ro­hu, tak­že mož­no ob­raz pre­mie­tať aj na nak­lo­ne­né či asy­met­ric­ké plo­chy.

Zdroj: ACER


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter