Upozornenie: Aplikáciu Viber ovládli správy o spoplatnení. Je to pravda?

Po­čas pos­led­ných pár ro­kov sme s prí­cho­dom smar­tfó­nov aj u nás na Slo­ven­sku za­zna­me­na­li pre­chod od po­sie­la­nia kla­sic­kých správ (SMS či MMS) na ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce inter­net. Niek­to­ré z nich sú nap­rík­lad Fa­ce­book Mes­sen­ger, Vi­ber, What­sapp a mno­ho ďal­ších. V pos­led­ných dňoch sa na ap­li­ká­cii Vi­ber ob­ja­vi­la sprá­va o spop­lat­ne­ní tej­to služ­by.

O čo ide?

Ľudia, kto­rých má­te v kon­tak­toch, vám v pred­chá­dza­jú­cich dňoch moh­li pos­lať nas­le­du­jú­cu sprá­vu, v kto­rej sa pí­še, že služ­ba Vi­ber by od 19. 4. 2015 ma­la byť spop­lat­ne­ná

„VI­BER ten­to týž­deň me­ní bez­plat­nú SMS služ­bu na služ­bu pla­te­nú. Ak má­te 10 kon­tak­tov, poš­li­te im tú­to SMS sprá­vu. Na zá­kla­de to­ho v cen­trá­le VI­BER-u re­gis­tru­jú, že ste ak­tív­ny pou­ží­va­teľ, a bu­de­te evi­do­va­ný pod mod­rým sym­bo­lom a Va­še ďal­šie pou­ží­va­nie SMS správ os­ta­ne i na­ďa­lej bez­plat­né. Pri Va­šej pr­vej ak­ti­vá­cii služ­by VI­BER bo­la tá­to in­for­má­cia uve­de­ná v zmluv­ných pod­mien­kach. Odo dňa 19. 4. 2015 bu­de služ­ba SMS spop­lat­ne­ná su­mou 0,05 € za kaž­dú SMS sprá­vu."

viber_screen.png

Fa­loš­ná sprá­va

Prav­da ale­bo klam­stvo?

Ako je už na pr­vý poh­ľad zrej­mé, tá­to sprá­va nie je prav­di­vá. Šty­li­zá­cia textu má dosť ďa­le­ko od ofi­ciál­ne­ho textu, kto­rý by do­dal sám pre­vádz­ko­va­teľ. Sprá­va sa na­vy­še ší­ri re­ťa­zo­vým spô­so­bom. Ke­by mal pre­vádz­ko­va­teľ zá­ujem spop­lat­niť svo­je služ­by, ur­či­te by nás in­for­mo­val pros­tred­níc­tvom svoj­ho ofi­ciál­ne­ho úč­tu. Ok­rem to­ho ta­ký­to text sa v zmluv­ných pod­mien­kach Vi­be­ru v žiad­nom prí­pa­de ne­na­chá­dza, a tak tú­to sprá­vu ni­ko­mu po­sie­lať ne­mu­sí­te.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter