Kamera, ktorá sa napája sama fotením, môže natáčať donekonečna

Na sve­te je pr­vý pro­to­typ ka­me­ry, kto­rá ne­pot­re­bu­je ba­té­riu, na­pá­ja sa to­tiž fo­te­ním. Ak je sní­mač ka­me­ry vy­sta­ve­ný svet­lu, pixe­ly vy­uží­va­jú fo­to­dió­dy na ge­ne­ro­va­nie elek­tric­ké­ho prú­du.

Tvor­co­via ka­me­ry z Co­lum­bij­skej uni­ver­zi­ty vy­uži­li sku­toč­nosť, že sní­mač fo­toa­pa­rá­tu fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako so­lár­ny pa­nel na zís­ka­va­nie elek­tric­kej ener­gie. Za­tiaľ čo sní­mač di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu pou­ží­va fo­to­kon­duk­tív­ny re­žim, so­lár­ny pa­nel vy­uží­va fo­to­vol­tic­ký prin­cíp. Vy­tvo­ri­li te­da ob­ra­zo­vý sní­mač s di­óda­mi, kto­ré mô­žu strie­da­vo vy­ko­ná­vať obe tie­to úlo­hy. Pri vy­sta­ve­ní svet­lu sa sní­mač pre­pí­na me­dzi sní­ma­ním a na­pá­ja­ním. Kaž­dú se­kun­du vy­pro­du­ku­je dos­ta­tok ener­gie na za­chy­te­nie ďal­šej sním­ky a tak to mô­že pok­ra­čo­vať ne­ko­neč­ne dl­ho, vo vý­sled­ku po­tom vznik­ne vi­deo­výs­tup.

Fun­gu­je to dob­re na za­chy­te­nie jed­nej sním­ky za se­kun­du, no za­tiaľ iba s níz­kym roz­lí­še­ním 30 × 40 pixelov (0,0012 Mpx).

nayar_camera.gif

Tím pod ve­de­ním Shree K. Nayara zho­to­vil te­lo ka­me­ry z kom­po­nen­tov vy­tla­če­ných po­mo­cou 3D tla­čiar­ne. Ho­ci pro­to­typ má v sú­čas­nos­ti len skrom­né schop­nos­ti a nez­dá sa veľ­mi prak­tic­ký, v krát­ko­do­bom ho­ri­zon­te by tech­no­ló­gia moh­la náj­sť up­lat­ne­nie v bez­peč­nos­tných ka­me­rách, za­ria­de­niach z ob­las­ti wearab­les a pod.

self_powered_camera.jpg

No tech­no­ló­gia ba­té­rií pred­sta­vu­je ob­rov­skú pre­káž­ku aj pre špič­ko­vých vý­rob­cov fo­toa­pa­rá­tov, pre­to je dosť mož­né, že pre­ja­via zá­ujem o ta­ký­to pro­jekt.

„Ži­vot­nosť ba­té­rie je pretr­vá­va­jú­ca vý­zva pre všet­ky za­ria­de­nia spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, kto­ré sa stá­va­jú čo­raz vý­kon­nej­ší­mi," po­ve­dal CEO GoP­ro Nick Wood­man. „Všet­ci sme tak tro­chu ot­rok­mi vý­vo­ja no­vých ba­té­rio­vých tech­no­ló­gií, kto­ré by za­bez­pe­či­li dlh­šiu vý­drž." Pre­to ka­me­ra, kto­rá by bo­la schop­ná na­tá­čať do­ne­ko­neč­na bez ba­té­rií, by moh­la zna­me­nať sku­toč­nú re­vo­lú­ciu.

Zdroj: giz­mo­do.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter