Asus prišiel s hodinkami pre športovcov. Vydržia nabité 10 dní

Asus pred­sta­vil po­čas pre­hliad­ky Mi­lan De­sign Week no­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky Vi­voWatch, fun­gu­jú­ce na no­vom, eš­te nez­ná­mom sys­té­me. Ich vý­rob­ca sa pri nich za­me­ral iba na fun­kcie fit­nes. Sof­tvér Hi­Vi­vo má zhro­maž­ďo­vať šta­tis­ti­ky o prej­de­ných ki­lo­met­roch či o kva­li­te spán­ku. Ok­rem iné­ho bu­dú sní­mať aj sr­dco­vý tep.

asus1.jpg

Keď­že ho­din­ky ne­ma­jú hĺbko­vé pre­po­je­nie s mo­bil­ný­mi ap­li­ká­cia­mi, ich vý­drž sa od­ha­du­je až na 10 dní. Te­lo ho­di­niek je anti­ko­ro­vé. Na­vy­še ob­sa­hu­jú si­li­kó­no­vý pá­sik a vďa­ka špe­ci­fi­ká­cii IP67 ich mož­no ozna­čiť za vo­do­tes­né aj od­ol­né pro­ti pra­chu. In­for­má­cie o ce­ne ani dos­tup­nos­ti za­tiaľ nie sú zná­me.

asus2.jpg

asus3.jpg

Zdroj: asus.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter