Ako zistíte, či je alkalická batéria nabitá? Hoďte ju na zem!

Mi­nu­lý rok nás is­té vi­deo na YouTu­be pres­vied­ča­lo, že to, či je ba­té­ria na­bi­tá, si mô­že­te ove­riť tým, že ju pus­tí­te na zem a po­zrie­te sa, či sa od ze­me od­ra­zí ale­bo nie. Spo­čiat­ku sa tvr­di­lo, že ba­té­ria, kto­rá „vy­sko­čí", je „mŕtva" a mô­že­te ju za­ho­diť. Te­raz však ved­ci do­ká­za­li, že je to inak.

Za pou­ži­tia röntge­no­vých lú­čov ved­ci v la­bo­ra­tór­nych expe­ri­men­toch potvr­di­li, že ba­té­ria sa sku­toč­ne od­rá­ža pre­to, že strá­ca ná­boj, naj­vyš­ší od­raz však do­siah­ne, keď je spo­lo­vi­ce pl­ná.

Video:


Pro­fe­sor Stein­gart a je­ho ko­le­ga Sho­ham Bhad­ra z Prin­ce­ton­skej uni­ver­zi­ty zis­ti­li, že vý­ška od­ra­zu s pos­tup­ným vy­bí­ja­ním ba­té­rie ras­tie, no ten­to jav nie je li­neár­ny. Od­raz sa zvy­šu­je len do ur­či­tej hla­di­ny ná­bo­ja. Od­raz sú­vi­sí so spô­so­bom, ako sa v ba­té­rii pro­du­ku­je ener­gia. Elek­tric­ká ener­gia sa v al­ka­lic­kých ba­té­riách vy­rá­ba che­mic­kou reak­ciou me­dzi zin­kom a oxidom man­ga­ni­či­tým. V ko­vo­vom puz­dre ba­té­rie je ka­tó­da z oxidu man­ga­ni­či­té­ho mem­brá­nou od­de­le­ná od anó­dy tvo­re­nej práš­ko­vým zin­kom v elek­tro­ly­te.

Ten­to práš­ko­vý ma­te­riál sa pos­tup­ne spá­ja do po­réz­nej sie­te „pra­mien­kov", čím vzni­ká pev­ný blok ko­vu a ďal­ších ma­te­riá­lov. Tým­to spô­so­bom sa pos­tup­ne me­ní aj od­raz ba­té­rie. Kým je ba­té­ria no­vá, je napl­ne­né gé­lo­vi­tou hmo­tou, a tak sa neod­rá­ža. No pos­tup­ným vy­bí­ja­ním tá­to hmo­ta tuh­ne a ba­té­ria sa pri pá­de od­rá­ža. Maximál­na úro­veň od­ra­zu sa do­sa­hu­je, keď ba­té­ria stra­tí prib­liž­ne 50 % svo­jej pô­vod­nej ka­pa­ci­ty. Od toh­to bo­du po­tom ská­če prib­liž­ne na rov­na­kú úro­veň, až kým nie je cel­kom vy­bi­tá. Ta­kým­to tes­tom te­da mô­že­te zis­tiť, či je ba­té­ria no­vá, ale ne­mô­že­te od­ha­liť, či je už úpl­ne ne­pou­ži­teľ­ná.

Ce­lý vý­skum bol pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Jour­nal of Ma­te­rials Che­mis­try A

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter