O počítač Intel Compute Stick je veľký záujem, doslova mizne z e-shopov

V tých­to dňoch za­čal In­tel po­nú­kať na pre­dob­jed­náv­ky svoj mi­nia­túr­ny po­čí­tač Com­pu­te Stick PC v nie­koľ­kých inter­ne­to­vých ob­cho­doch. Po­čí­tač vo veľ­kos­ti kľú­ča USB sa za­pá­ja do te­le­ví­zo­ra cez port HDMI. Ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3735F Bay Trail, tak­to­va­ný na 1,33 GHz, 2 GB pa­mä­te RAM, 32 GB úlo­žis­ko, kto­ré sa dá roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­roSD. Ak k ne­mu pri­po­jí­te cez Blue­tooth klá­ves­ni­cu a myš, má­te k dis­po­zí­cii kom­plet­ný po­čí­tač.

Pre­dob­jed­náv­ky však zmiz­li až prek­va­pi­vo rých­lo, dos­lo­va sa po nich za­prá­ši­lo. Te­raz už nap­rík­lad Ama­zon po­nú­ka no­vé ku­sy.

Ver­zia Win­dows má ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 a sto­jí 150 do­lá­rov. Li­nuxová ver­zia sa pre­dá­va za 110 do­lá­rov a prav­de­po­dob­ne ob­sa­hu­je Li­nux Ubun­tu 14.04.

Za­ria­de­nie dis­po­nu­je por­tom USB na na­pá­ja­nie a dru­hým por­tom USB 2.0 pl­nej veľ­kos­ti na pri­po­je­nie ďal­ších za­ria­de­ní. Pod­po­ru­je Blue­tooth 4.0, čo umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pri­po­je­nie pe­ri­fé­rií. Roz­me­ry sú 10,1 × 2,5 × 1,2 cm.

intel_compute_stick.jpg

In­tel pô­vod­ne plá­no­val za­čať do­dáv­ky v mar­ci, no te­raz e-shop Newegg sľu­bu­je pr­vé ku­sy na 24. ap­rí­la a na Ama­zo­ne sa udá­va až dá­tum 6. máj. Za­tiaľ sú však do­dáv­ky ob­me­dze­né len na USA.

In­tel nie je pr­vá spo­loč­nosť, kto­rá po­nú­ka po­čí­tač ta­kej­to veľ­kos­ti. Ne­dáv­no Asus a Goog­le uvied­li po­dob­né za­ria­de­nie Chro­me­bit, kto­ré ob­sa­hu­je pro­ce­sor ARM, 2 GB RAM, 16 GB úlož­né­ho pries­to­ru, port USB 2.0, pod­po­ru­je Blue­tooth a pri­po­je­nie na inter­net cez Wi-Fi. Ope­rač­ný sys­tém je Chro­me OS, kto­rý je z veľ­kej čas­ti pos­ta­ve­ný na clou­do­vých služ­bách a ap­li­ká­ciách. Nie je to sí­ce naj­vý­kon­nej­ší po­čí­tač, no je veľ­mi ľah­ko pre­nos­ný a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pok­ra­čo­vať v za­ča­tej kaž­do­den­nej prá­ci prak­tic­ky kde­koľ­vek.

Ten­to druh po­čí­ta­čov is­te ne­nah­ra­dí sto­lo­vé po­čí­ta­če či no­te­boo­ky, no pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sú čas­to na ces­tách, po­nú­ka mož­nosť do­kon­čiť as­poň zá­klad­né úlo­hy. Na­vy­še ma­jú čas­to lep­šie špe­ci­fi­ká­cie ako niek­to­ré tab­le­ty.

Oča­ká­va sa, že ta­ké­to za­ria­de­nia náj­du up­lat­ne­nie naj­mä v pod­ni­koch a u tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa spo­lie­ha­jú na clou­do­vé služ­by. Goog­le chce byť kon­ku­ren­cies­chop­ný aj na tom­to tr­hu, no te­raz, keď sa ob­ja­vil aj pro­dukt na bá­ze Win­dows, Chro­me­bit s ním bu­de môcť len ťaž­ko sú­pe­riť.

Com­pu­te Stick bu­de pod­po­ro­vať Win­dows 10, keď sa ten­to sys­tém uvoľ­ní nes­kôr v tom­to ro­ku, čo ho ro­bí eš­te at­rak­tív­nej­ším pre po­ten­ciál­nych ku­pu­jú­cich. Je prav­de­po­dob­né, že sa ta­ké­to za­ria­de­nia bu­dú na tr­hu ob­ja­vo­vať čo­raz čas­tej­šie a s pos­tu­pom ča­su a zdo­ko­na­ľo­va­ním tech­no­ló­gií bu­dú pos­ky­to­vať stá­le vy­šší vý­kon v kom­pak­tnom vy­ho­to­ve­ní.

Zdroj: tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter