Samsung si dal patentovať telefón, ktorý možno nosiť na zápästí

Sam­sung sľu­bu­je, že za­ria­de­nia s ohyb­ný­mi a skla­da­cí­mi dis­plej­mi by ma­li prísť na trh už v ro­ku 2016. Naj­nov­ší pa­tent spo­loč­nos­ti, zve­rej­ne­ný na webe Pa­tent­ly Mo­bi­le, uka­zu­je flexibil­ný te­le­fón, kto­rý má po­do­bu in­te­li­gen­tné­ho ná­ram­ku. Je to sí­ce bi­zar­ná a fu­tu­ris­tic­ká pred­sta­va, ale znie to dob­re.

Pa­tent opi­su­je flexibil­ný dis­plej OLED, kto­rý je ta­ký ohyb­ný, že sa dá sto­čiť do po­do­by ná­ram­ku no­si­teľ­né­ho na zá­päs­tí ako in­te­li­gen­tné ho­din­ky a po vy­stre­tí ho mož­no pou­žiť ako smar­tfón. Dis­plej bu­de upev­ne­ný na otoč­né seg­men­ty, kto­ré umož­ňu­jú je­ho oh­nu­tie bez to­ho, aby sa poš­ko­dil niek­to­rý z me­nej flexibil­ných kom­po­nen­tov.

samsung_bangle_patent.png

Za­ria­de­nie umož­ní ov­lá­dať preh­rá­va­nie hud­by, zob­ra­zo­va­nie ob­ráz­kov, us­ku­toč­ňo­vať ho­vo­ry, po­sie­lať texto­vé sprá­vy a pl­niť všet­ky úlo­hy, kto­ré sa oča­ká­va­jú od smar­tfó­nu či smart ho­di­niek. Bu­de to te­da smar­tfón, kto­rý bu­de mož­né oh­núť tak, aby sa dal pri­pev­niť na zá­päs­tie ako ho­din­ky. Ne­bu­de sa však po­do­bať na ho­din­ky, bu­de vy­ze­rať skôr ako ro­bust­ný ná­ra­mok.

Na ob­ráz­koch v pa­ten­to­vej prih­láš­ke vy­ze­rá ta­ký­to smar­tfón dosť ču­des­ne. Sa­moz­rej­me, nej­de o to, aby bo­lo za­ria­de­nie at­rak­tív­ne, skôr má byť fun­kčné, uni­ver­zál­ne a prís­tup­né, aby skom­bi­no­va­lo smar­tfón a in­te­li­gen­tné ho­din­ky do jed­né­ho hyb­rid­né­ho gad­ge­tu. Ne­ved­no, či Sam­sung nao­zaj plá­nu­je uviesť ta­ké­to cha­me­león­ske za­ria­de­nie na trh, no mož­né to je. Kaž­do­pád­ne však ne­ča­kaj­te, že v doh­ľad­nom ča­se uvi­dí­te na uli­ci nie­ko­ho so smar­tfó­nom ob­krú­te­ným oko­lo zá­päs­tia.

Zdroj: di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter