Bittorrent uviedol verejnú beta verziu svojho P2P webového prehliadača Maelstrom

Už v de­cem­bri sme vás in­for­mo­va­li o tom, že Bit­torrent prip­ra­vu­je pre­hlia­dač Maelstrom, kto­rý vy­uží­va tech­no­ló­giu P2P, čím eli­mi­nu­je pot­re­bu cen­tra­li­zo­va­ných server­ov.

Maelstrom sa te­raz dos­tal do be­ta ver­zie, je te­da o krok bliž­šie k ofi­ciál­ne­mu vy­da­niu. Uve­de­nie be­ta ver­zie bu­de zna­me­nať ot­vo­re­nie pro­jek­tu pre viac ľu­dí. Bit­torrent sa vy­jad­ril, že o tes­to­va­nie al­fa ver­zie pre­ja­vi­lo zá­ujem 10 000 vý­vo­já­rov a 3500 pos­ky­to­va­te­ľov dát. Ich pos­tre­hy a pri­po­mien­ky sa pou­ži­li na vy­bu­do­va­nie sta­bil­nej­šej ve­rej­nej be­ta ver­zie.

Ide o up­ra­ve­ný open sour­ce pro­jekt Chro­mium. Pou­ží­va­te­lia Chro­mu sa mô­žu prih­lá­siť pod svo­jím úč­tom Goog­le ID a pou­ží­vať syn­chro­ni­zá­ciu a dopl­nky z Web Sto­ru. Sú­čas­ťou pre­hlia­da­ča je dopl­nok Maelstrom Inter­nals, kto­rý slú­ži ako torren­to­vý klient.

Spo­lu s be­tou pri­chá­dza aj pr­vá súp­ra­va vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre pre­hlia­dač, kto­rá po­mô­že prog­ra­má­to­rom vy­tvá­rať webo­vé strán­ky za­lo­že­né na tech­no­ló­gii P2P. Bez exis­ten­cie na­tív­ne­ho ob­sa­hu pre tú­to plat­for­mu by to­tiž Maelstrom ne­mo­hol de­cen­tra­li­zo­vať inter­net.

Za­tiaľ je pre­hlia­dač dos­tup­ný len pre sys­tém Win­dows, ak má­te zá­ujem, mô­že­te si ho stiah­nuť z tej­to strán­ky.

Zdroj: the­nextweb.com
blog.bit­torrent.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter