USA: Štyri epizódy novej série Hier o tróny sa dostali na internet

Deň pred ce­los­ve­to­vou pre­mié­rou pia­tej se­zó­ny se­riá­lu Hra o tró­ny (2011) unik­li pr­vé šty­ri epi­zó­dy na inter­net. Pod­ľa por­tá­lu TorrentFreak za­zna­me­na­li tie­to šty­ri čas­ti po­čas pr­vých troch ho­dín od úni­ku viac ako 100-ti­síc ne­le­gál­nych stiah­nu­tí. Pred­sta­vi­te­lia te­le­ví­zie HBO vy­hlá­si­li, že zdro­jom úni­ku bol niek­to zo sku­pi­ny osôb, kto­ré k nim ma­li po­vo­le­ný prís­tup.

Pre­mié­ra úvod­nej čas­ti pia­tej se­zó­ny bo­la nap­lá­no­va­ná na 12. ap­rí­la o 21:00 vý­chod­né­ho ča­su (v pon­de­lok 13. ap­rí­la o 3:00 SELČ), pri­čom sa tak sta­lo na­raz v 170 kra­ji­nách. Pia­ta sé­ria Hier o tró­ny má cel­ko­vo de­sať čas­tí.

Prí­beh Hry o tró­ny sa od­oh­rá­va vo fik­tív­nom sve­te Sied­mich krá­ľov­stiev na kon­ti­nen­toch Zá­pa­do­zem a Es­sos, kde v ob­do­bí po­dob­nom stre­do­ve­ku bo­ju­je o Že­lez­ný trón nie­koľ­ko uro­dze­ných ro­dín. Blí­ži sa však zi­ma, kto­rá mô­že tr­vať dl­hé ro­ky. Dej sa za­čí­na v ča­se, keď sa za sla­bo strá­že­nou se­ver­nou Ste­nou ak­ti­vi­zu­je ar­má­da ne­ko­ru­no­va­né­ho krá­ľa Man­cea Ray­de­ra a tiež de­si­ví Bie­li chod­ci.

Za mo­rom zas krás­na Dae­ne­rys Tar­ga­ryen tú­ži po tró­ne, kto­rý jej ro­di­ne pat­ril dl­hé ro­ky a na do­siah­nu­tie svoj­ho cie­ľa má ne­bez­peč­nú zbraň - tri dra­ky. Hra o tró­ny je tre­tí rok po se­be ne­le­gál­ne naj­sťa­ho­va­nej­ším se­riá­lom ro­ka. Pred­lo­hou je kniž­ná sé­ria Pie­seň ľa­du a oh­ňa Geor­gea R. R. Mar­ti­na.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter