Apple má tento rok uviesť iMac s rozlíšením 8K. Nechtiac to prezradil výrobca displejov LG

Pod­ľa vy­jad­re­nia kó­rej­skej spo­loč­nos­ti LG plá­nu­je App­le uviesť no­vý iMac s roz­lí­še­ním dis­ple­ja 8K eš­te pred kon­com toh­to ro­ka. App­le sa však ofi­ciál­ne k ni­čo­mu ne­vy­jad­ril.

Po tom, čo v ok­tób­ri mi­nu­lé­ho ro­ka priš­li na trh pr­vé Re­ti­na 5K dis­ple­je (5120x2880px) v po­do­be 27" iMac-u od App­le, blíz­ka bu­dúc­nosť by údaj­ne ma­la pri­niesť no­vý mo­del s roz­lí­še­ním 8K (7680x4320px). Dô­ka­zom to­ho bo­la aj tla­čo­vá sprá­va vý­rob­cu dis­ple­jov pre po­čí­ta­če App­le, LG Dis­play: „App­le tiež oh­lá­sil, že uve­die 'iMac 8K' s dis­ple­jom so su­per­vy­so­kým roz­lí­še­ním nes­kôr v tom­to ro­ku," kto­rá je mo­men­tál­ne z webu stiah­nu­tá.

Je zrej­mé, že roz­lí­še­nie 8K (7680 × 4320 px) bu­de ob­rov­skou zá­ťa­žou pre gra­fic­kú kar­tu. Moh­lo by si však náj­sť ob­ľu­bu hlav­ne u fo­tog­ra­fov, keď­že by sa vý­stu­py 1:1 z väč­ši­ny zr­kad­lo­viek voš­li na dis­plej s 33 Mpx.

TV.jpg

Dis­ple­je s roz­lí­še­ním 8K tes­to­va­lo BBC na olym­piá­de v Lon­dý­ne. V rov­na­kom roz­lí­še­ní pre­beh­ne de­mo i po­čas zim­nej olym­piá­dy v ro­ku 2018 v kó­rej­skom Pchjon­gčchang. Pro­to­typ 8K OLED te­le­ví­zo­ra s uh­lo­prieč­kou 98 pal­cov pred­sta­vi­lo LG už v ja­nuá­ri na CES (Con­su­mer Elec­tro­nics Show).


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter