iPad mini 4. generácie unikol na internet!

Spo­loč­nosť App­le po­čas ok­tób­ro­vej Key­no­te po­mer­ne skla­ma­la, keď pred­sta­vi­la za­ria­de­nie s prak­tic­ky rov­na­ký­mi pa­ra­met­ra­mi a di­zaj­nom, aké mal je­ho pred­chod­ca. Je­di­né, čím sa no­vý iPad mi­ni 3. ge­ne­rá­cie lí­šil od svoj­ho pred­chod­cu, bol sen­zor od­tlač­kov pr­stov Touch ID, no a, sa­moz­rej­me, ce­na, kto­rá bo­la v tom­to prí­pa­de vý­raz­ne vy­ššia. Kaž­do­pád­ne App­le uro­bil chy­bu, ale ten­to rok by ju mo­hol nap­ra­viť. Na inter­net to­tiž unik­la 4. ge­ne­rá­cia tab­le­tu.

iPad mi­ni 4. ge­ne­rá­cie na inter­ne­te!

Je len štvr­tý me­siac v ro­ku a na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li fo­tog­ra­fie za­ria­de­nia, kto­ré by ma­lo byť pred­sta­ve­né nie­ke­dy vo 4. štvrťro­ku 2015. Ide kon­krét­ne o iPad mi­ni 4. ge­ne­rá­cie, kto­rý by mal byť vý­raz­ne lep­ší ako je­ho pred­chod­ca. Ok­rem mier­ne up­ra­ve­né­ho ša­si by mal po­núk­nuť aj vý­kon­nej­ší pro­ce­sor, via­cej pa­mä­te RAM či mož­no zlep­še­nú ba­té­riu ale­bo dis­plej. Za­tiaľ o ňom ve­ľa ne­vie­me, no spo­zo­ro­va­li sme nie­koľ­ko roz­die­lov na fo­tog­ra­fiách.

iPad-Mini-4-02.jpg

iPad mi­ni 4 - pr­vá fo­tog­ra­fia a vi­deo so ša­si 4. ge­ne­rá­cie men­šie­ho iPa­du

To pr­vé, čo si všim­ne az­da kaž­dý je­den ma­ji­teľ pre­doš­lých ver­zií, sú di­er­ky ur­če­né pre rep­ro­duk­tor, pri kto­rých bo­la poz­me­ne­ná ich hrúb­ka. Kým iPad mi­ni 3 mal 4 × 14, iPad mi­ni 4 by mal mať pod­ľa fo­tog­ra­fií „len" 2 × 10 s tým, že di­er­ky bu­dú ove­ľa väč­šie. Ta­kis­to sa tu ob­ja­vi­la priehl­bin­ka pod tla­čid­la­mi hla­si­tos­ti a zmiz­lo za­pí­na­nie/vy­pí­na­nie zvu­ku či ro­tá­cie ob­ra­zu tak ako aj pri väč­šom iPa­de Air 2. Ce­lé za­ria­de­nie pô­so­bí ako zmen­še­ný iPad Air 2. Poz­ri­te si je­ho de­tai­ly na nas­le­du­jú­cich fo­tog­ra­fiách či vi­deu.

Video:


Galéria k článku:


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter