Windows 10 Technical Preview pravidelne testuje 1,5 milióna ľudí

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Net Ap­pli­ca­tions zve­rej­ni­la no­vé šta­tis­ti­ky, pod­ľa kto­rých pre­view ver­ziu no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 pra­vi­del­ne pou­ží­va oko­lo 1,5 mi­lió­na pou­ží­va­te­ľov.

Aj keď Step­hen Elop z Mic­ro­sof­tu mi­nu­lý me­siac uvie­dol, že sa do tes­to­va­nia no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu za­po­ji­lo 2,8 mi­lió­na pou­ží­va­te­ľov, pra­vi­del­ne Win­dows 10 pod­ľa spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions vy­uží­va len o nie­čo viac ako po­lo­vi­ca z nich. To nie je nič nez­vy­čaj­né, pre­to­že mno­ho ľu­dí si be­ta ver­ziu iba stiah­ne a vy­skú­ša, pri­čom na bež­nú prá­cu aj na­ďa­lej pou­ží­va­jú svoj sta­rý OS.

Pod­ľa mar­co­vé­ho me­ra­nia Net Ap­pli­ca­tions mal Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view me­dzi všet­ký­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi na tr­hu po­diel 0,09 % - iný­mi slo­va­mi, ten­to OS pou­ží­va­lo de­väť z kaž­dých de­sia­tich ti­sí­cov pou­ží­va­te­ľov po­čí­ta­čov. Iba na po­čí­ta­čoch s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows po­tom ma­la be­ta ver­zia no­vé­ho OS po­diel 0,1 % (Win­dows je pod­ľa Net Ap­pli­ca­tions nain­šta­lo­va­ný asi na 91 % po­čí­ta­čov na sve­te).

Po­diel pre­view ver­zie Win­dows 10 na tr­hu tak bol mi­nu­lý me­siac o nie­čo niž­ší než po­diel Win­dows 8 v mar­ci 2012 (te­da se­dem me­sia­cov pred je­ho ok­tób­ro­vým vy­da­ním), kto­rý pred­sta­vo­val 0,12 %. Tre­ba však po­dot­knúť, že ten­to­raz Mic­ro­soft no­vú ver­ziu svoj­ho OS vy­dá mi­ni­mál­ne o me­siac skôr, než ako to bo­lo pri Win­dows 8. Pred­sta­vi­te­lia ame­ric­ké­ho gi­gan­tu to­tiž pris­ľú­bi­li, že Win­dows 10 vy­da­jú „v le­te" aj s no­vým pre­hlia­da­čom Spar­tan, čo mô­že zna­me­nať čo­koľ­vek me­dzi za­čiat­kom jú­na a kon­com sep­tem­bra.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter