Na trh prichádzajú chromebooky za 149 dolárov a kľúč HDMI pod 100 dolárov

Goog­le a je­ho par­tne­ri prip­ra­vi­li zá­pla­vu no­vé­ho har­dvé­ru, kto­rý má byť od­po­ve­ďou na uve­de­nie lac­ných no­te­boo­kov so sys­té­mom Win­dows. Vý­rob­co­via Haier a Hi­sen­se za­ča­li po­nú­kať Chro­me­book 11, resp. ďal­ší Chro­me­book s Chro­me OS za 149 do­lá­rov. Ich uh­lo­prieč­ky sú 11,4, resp. 11,7 pal­ca. Oba no­vé mo­de­ly po­há­ňa SoC čín­skej spo­loč­nos­ti Rockchip RK3288, čo je čip ARM so štyr­mi 32-bi­to­vý­mi jad­ra­mi Cor­tex 17.

Oba chro­me­boo­ky ma­jú 2 GB RAM a 16 GB flas­ho­vé úlo­žis­ko eMMC. Ob­sa­hu­jú dva por­ty USB, čí­tač­ku ka­riet SD, vý­stup HDMI, kom­bi­no­va­ný port na mik­ro­fón a slú­chad­lá, ako aj 720p webo­vú ka­me­ru, tech­no­ló­giu Wi-Fi a Blue­tooth.

Obid­va pro­duk­ty pod­po­ru­jú hla­so­vé prí­ka­zy spo­loč­nos­ti Goog­le (OK Goog­le) a pri­chá­dza­jú s mier­ne up­ra­ve­nou klá­ves­ni­cou Chro­me. Roz­diel­na je az­da iba vý­drž - Hi­sen­se ju sľu­bu­je na úrov­ni 8 a pol ho­di­ny, za­tiaľ čo mo­del Haier má zvlád­nuť až 10 ho­dín prá­ce na ba­té­riu.

Ho­ci Rockchip tvr­dí, že vsta­va­né GPU zvlád­ne 4K vi­deo, dis­ple­je na no­vých za­ria­de­niach ta­kú­to schop­nosť ne­ma­jú.

Ak sa vám chro­me­boo­ky zda­jú pri­veľ­ké, mô­že­te vy­skú­šať ďal­šie no­vé za­ria­de­nie Asus Chro­me­bit. Je to aký­si „chro­me­book v kľú­či HDMI", kto­rý bu­de stáť me­nej ako 100 do­lá­rov. Bu­de sa dať ľah­ko pri­po­jiť k te­le­ví­zo­ru ale­bo mo­ni­to­ru a ov­lá­dať sa bu­de cez bez­drô­to­vo pri­po­je­né blue­toot­ho­vé pe­ri­fé­rie. Vy­ze­rá veľ­mi po­dob­ne ako za­ria­de­nie Chro­me­cast. Ob­sa­hu­je rov­na­ký čip ako spo­mí­na­né chro­me­boo­ky, ta­kis­to 2 GB RAM a 16 GB inter­nej flas­ho­vej pa­mä­te, ďa­lej je vo vý­ba­ve ko­nek­tor mic­roUSB na na­pá­ja­nie a Asus pri­dal aj port USB pl­nej veľ­kos­ti na za­su­nu­tie do roz­bo­čo­va­ča USB.

chromebit_stick.jpg

S Chro­me­bi­tom te­da ne­pot­re­bu­je­te no­te­book ale­bo net­book, sta­čí ho vsu­núť do por­tu HDMI zob­ra­zo­va­cie­ho za­ria­de­nia do­ma, v prá­ci ale­bo inter­ne­to­vej ka­viar­ni.

Zdroj: pcworld.com
bu­si­ness-stan­dard.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter