Univerzálne aplikácie Microsoftu sa budú nazývať Windows Apps

Na ne­dáv­nej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Win­HEC Don Box z Mic­ro­sof­tu oh­lá­sil no­vý ná­zov uni­ver­zál­nych ap­li­ká­cií, kto­ré po­be­žia na PC, te­le­fó­noch, tab­le­toch aj Xbox One. „Ke­dy­si sme im ho­vo­ri­li uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie, ale te­raz im ho­vo­rí­me Win­dows Apps," vy­svet­lil Box. „Win­dows Apps bu­dú fun­go­vať na všet­kých za­ria­de­niach, za­tiaľ čo des­kto­po­vé ap­li­ká­cie Win­dows (Win­dows Des­ktop Apps) len na PC."

Po prí­cho­de štý­lu Met­ro sa ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 za­ča­li nes­práv­ne ozna­čo­vať ako Met­ro Apps. V sku­toč­nos­ti však neš­lo o no­vé ap­li­ká­cie, ale o zme­nu zob­ra­ze­nia v štý­le Met­ro. Nes­kôr sa tie­to ap­li­ká­cie ofi­ciál­ne ozna­čo­va­li ako Win­dows Sto­re Apps.

Všet­ky tie­to ozna­če­nia bo­li mä­tú­ce a te­raz po prí­cho­de Win­dows 10 bu­de pla­tiť iba ná­zov Win­dows Apps pre uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie fun­gu­jú­ce na všet­kých plat­for­mách a Win­dows Des­ktop Apps pre ap­li­ká­cie dos­tup­né len na des­kto­poch.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter