Nová aplikácia Meerkat na vysielanie živého videa z mobilu žne nevídané úspechy

Zdá sa, že sa zro­dil no­vý hit. Ap­li­ká­cia Meer­kat umož­ňu­je pre­ná­šať ži­vé vi­deo ľu­ďom, kto­rí vás sle­du­jú na Twit­te­ri. Jej auto­rom je Ben Ru­bin, kto­rý už má za se­bou ap­li­ká­ciu Yev­vo. Tá bo­la ta­kis­to ur­če­ná na zdie­ľa­nie ži­vé­ho vi­dea s pria­teľ­mi. Služ­ba Yev­vo bo­la spus­te­ná v augus­te 2013 a zís­ka­la 400 000 pou­ží­va­te­ľov, ale väč­ši­na z nich ne­bo­la príl­iš ak­tív­na. Pre­to Ru­bin v de­cem­bri služ­bu zru­šil.

No už 27. feb­ruára pred­sta­vil jej náh­ra­du - ra­di­kál­ne zjed­no­du­še­nú ap­li­ká­ciu pre iOS na vy­sie­la­nie ži­vé­ho vi­dea pre va­šich nas­le­dov­ní­kov na Twit­te­ri. Pou­ží­va­teľ má pri­tom dve mož­nos­ti - buď si vy­sie­la­nie nap­lá­nu­je na nes­kor­ší čas, ale­bo ho spus­tí okam­ži­te. Je­ho nas­le­dov­ní­ci sú o spus­te­ní in­for­mo­va­ní tweetom. Mô­žu vi­deo sle­do­vať a zá­ro­veň aj ko­men­to­vať.

Meerkat.jpeg

Meer­kat sa stre­tol so ži­vým zá­uj­mom, už v pr­vom týž­dni po spus­te­ní zís­kal 28 000 pou­ží­va­te­ľov. V sú­čas­nos­ti sa to­to čís­lo po­hy­bu­je už oko­lo 190 000, pri­čom kaž­dý deň sa zvy­šu­je o 30 - 40 %. A čo je priam neu­ve­ri­teľ­né, ne­jas­né a roz­ma­za­né zá­be­ry z roz­tra­se­ných rúk, kto­ré ob­sa­hu­je stream Meer­kat, tre­ti­na pou­ží­va­te­ľov po­ze­rá dve a viac ho­dín den­ne.

Čo­mu vďa­čí Meer­kat za ús­pech, kto­rý do­sia­hol dos­lo­va zo dňa na deň? Sčas­ti skú­se­nos­tiam, kto­ré Ru­bin zís­kal zo svo­jej pr­vej ap­li­ká­cie, sčas­ti šťas­tiu, ale z veľ­kej čas­ti aj vplyv­ným pr­vým fa­nú­ši­kom, kto­rí tak­to pri­ná­ša­jú svo­jim followerom svoj vi­deo­ma­te­riál. Pat­rí me­dzi nich nap­rík­lad aj As­hton Kut­cher.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter