Microsoft Surface 3 – nový tablet s Intel Atom x7 a 64 GB pamäte

Mic­ro­soft pred­sta­vil no­vý lac­nej­ší tab­let Sur­fa­ce 3, kto­rý beží na 64-bi­to­vej ver­zii ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8.1. Na roz­diel od kon­ku­ren­cie bu­de mať aj kla­sic­ký ko­nek­tor USB.

Sur­fa­ce 3 je na roz­diel od tab­le­tu Sur­fa­ce 2 po­há­ňa­ný pro­ce­so­rom od In­te­lu a pou­ží­va ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 na­mies­to ore­za­né­ho Win­dows RT. Pod­ľa exper­tov by tak Mic­ro­soft s no­vým tab­le­tom mo­hol zo­pa­ko­vať ús­pech, kto­ré­ho sa doč­kal pri vý­kon­nej­šom Sur­fa­ce Pro 3, kto­rý bol pred­sta­ve­ný pred 10 me­siac­mi.

O ten­to tab­let bol me­dzi pou­ží­va­teľ­mi po­mer­ne veľ­ký zá­ujem. Kým po­čas pos­led­né­ho štvrťro­ka 2013 sa pod­ľa šta­tis­tík ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Ca­na­lys pre­da­lo 1,8 mi­lió­na ku­sov tab­le­tov Sur­fa­ce, v tom is­tom ob­do­bí ro­ka 2014 to už bo­lo 2,1 mi­lió­na ku­sov, pri­čom do­pyt po­zi­tív­ne sti­mu­lo­val prá­ve tab­let Sur­fa­ce Pro 3. Po­diel Mic­ro­sof­tu na tr­hu s tab­let­mi v dôs­led­ku to­ho vzrás­tol z 2,3 % na 3,2 %. Naj­pre­dá­va­nej­šou znač­kou tab­le­tov zos­tá­va iPad, aj keď pre­da­je tých­to za­ria­de­ní od App­lu v pos­led­nom ča­se kle­sa­jú.

Video:


Sur­fa­ce Pre 3 je pod­ľa Mic­ro­so­tu „pl­no­hod­not­nou náh­ra­dou lap­to­pu", za­tiaľ čo Sur­fa­ce 3 je za­me­ra­ný na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí nech­cú toľ­ko ut­rá­cať a pot­re­bu­jú ľah­ké mo­bil­né za­ria­de­nie.
„Ľudia, kto­rí chcú pra­co­vať, všeo­bec­ne pot­re­bu­jú klá­ves­ni­cu a niek­to­rí z nich pe­ro, čo je pres­ne to, čo na­še za­ria­de­nie po­nú­ka," uvie­dol Da­le Perri­go z Mic­ro­sof­tu. „Po­kiaľ chce­te za­ria­de­nie čis­to na zá­ba­vu, ten­to pro­dukt nie je pre vás."

surface3_4.jpg

Zá­klad­ná ver­zia Sur­fa­ce 3 so 64 GB inter­nej pa­mä­te, 2 GB pa­mä­te RAM a pro­ce­so­rom In­tel Atom x7 sa bu­de vo Veľ­kej Bri­tá­nii pre­dá­vať za 419 li­bier (v pre­poč­te 581 eur), čo je asi o tre­ti­nu me­nej ako naj­lac­nej­šia ver­zia Sur­fa­ce Pro 3, kto­rá sto­jí 639 li­bier (871 eur). Na dru­hej stra­ne však Sur­fa­ce 3 bu­de o asi dve tre­ti­ny drah­ší než zá­klad­ná ver­zia Sur­fa­ce 2, kto­rá stá­la 259 li­bier (363 eur). V ce­ne Sur­fa­ce 3 nie je za­hr­nu­té pe­ro na do­ty­ko­vý dis­plej a klá­ves­ni­ca, kto­ré vy­jdú na 155 li­bier (218 eur).

„Keď­že Sur­fa­ce 3 beží na pro­ce­so­re Atom, má ove­ľa niž­ší vý­kon ako Pro 3," uvie­dol Tim Coulling zo spo­loč­nos­ti Ca­na­lys. „Tak­že to ne­bu­de náh­ra­da no­te­boo­ku pre kaž­dé­ho, ale skôr pre ľu­dí, kto­rí chcú vy­ko­ná­vať ľah­šie pra­cov­né úko­ny. Ta­kých ľu­dí je však ve­ľa."

Keď­že na tab­le­te beží Win­dows 8 na­mies­to Win­dows RT, bu­de mož­né ope­rač­ný sys­tém tab­le­tu eš­te ten­to rok up­gra­do­vať na Win­dows 10. Pou­ží­va­te­lia Sur­fa­ce 3 sa po­tom vďa­ka pod­po­re pl­no­hod­not­nej ver­zie Win­dows dos­ta­nú k viac ap­li­ká­ciám.

surface3_3.jpg

No­vý tab­let ne­má žiad­ny vet­rák, ale pre in­teg­rá­ciu pl­no­hod­not­né­ho por­tu USB je o poz­na­nie hrub­ší než kon­ku­ren­cia - hrúb­ka za­ria­de­nia je 8,7 mm. Sur­fa­ce 3 je tak o 30 % hrub­ší než an­droi­do­vý tab­let Ve­nue 8 7840 od ​​Del­lu ale­bo iPad Air 2 od App­lu a o 13 % hrub­ší než Tran­sfor­mer Book T300 Chi od fir­my Asus, na kto­rom ta­kis­to beží Win­dows.

„Zvo­li­li sme port, kto­rý umož­ní pri­po­jiť čo naj­väč­ší po­čet za­ria­de­ní a prís­lu­šen­stva," do­dal Perri­go. Op­ro­ti to­mu spo­loč­nos­ti App­le a Goog­le sa vy­da­li opač­nou ces­tou, keď ne­dáv­no pred­sta­vi­li po­čí­ta­če s men­ším por­tom USB ty­pu C.

„Sur­fa­ce 3 by, sa­moz­rej­me, mo­hol byť ten­ší, ke­by Mic­ro­soft zvo­lil USB ty­pu C, ale po­tom by si pou­ží­va­te­lia mu­se­li do­ku­po­vať rôz­ne kon­ver­to­ry ale­bo no­vé prís­lu­šen­stvo," ho­vo­rí Coulling. „Mys­lím si, že port USB ty­pu C bu­de in­teg­ro­va­ný do ďal­šej ver­zie toh­to pro­duk­tu."

„V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha na tr­hu veľ­ký boj, v kto­rom sa Mic­ro­soft sna­ží o to, aby si na rie­še­nia od Mic­ro­sof­tu zvyk­li aj ďal­šie ge­ne­rá­cie pou­ží­va­te­ľov a zos­ta­li pri nich na­mies­to rie­še­ní od Goog­lu a ďal­ších fi­riem," do­dal Mar­tin Gar­ner zo spo­loč­nos­ti CCS In­sight. „Ok­rem štu­den­tov však Mic­ro­soft so Sur­fa­ce 3 cie­li aj na fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov - vďa­ka pri­ba­le­né­mu Of­fi­ce 365 ide o za­ria­de­nie, kto­ré fir­my za­ob­sta­ra­jú pra­cov­ní­kom, kto­rí sú čas­to na ces­tách."

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter