GeForce GTX 980ti má prísť v lete

Pod­ľa ak­tuál­nych in­for­má­cií vy­jde GTX980­ti v le­te a prek­va­pi­vo čip má kom­plet­ne preb­rať z kar­ty Ti­tan X. Má v nej byť 6 GB RAM (po­lo­vi­ca z Ti­tan X), a sí­ce pre­be­rie pl­ne od­mok­nu­tý čip Maxwell z Ti­tan X s 3072 jad­ra­mi CU­DA, ale na­tak­tu­je ho o 10 % vy­ššie. Ce­na by moh­la byť oko­lo 700 do­lá­rov, čo pri ak­tuál­nom kur­ze mô­že byť 800 eur. Ti­tan X ide te­raz u nás oko­lo 1200 eur.

Pre 4K roz­lí­še­nia bu­de však kar­ta me­nej ideál­na ako Ti­tan X, keď­že pri tom­to roz­lí­še­ní niek­to­ré hry prek­ra­ču­jú 6 GB pa­mä­te a za­be­ra­jú aj 7 GB. Na dru­hej stra­ne vý­kon stá­le nie je na 4K dos­ta­toč­ný. Uvi­dí­me, čo s tým spra­ví DX12, a nap­rík­lad aj to, či sku­toč­ne umož­ní spo­jiť dve kar­ty a pre­po­jiť ich pa­mäť.

Pop­ri GTX980­ti prí­de aj kar­ta GTX960­ti, kto­rá bu­de pa­mä­ťo­vo zlep­še­nou 960, kto­rá má len veľ­mi níz­ke 2 GB. Vo ver­zii TI by ma­la mať 3 GB a viac ja­dier CU­DA. Op­ro­ti to­mu AMD stá­le len plá­nu­je vy­da­nie svo­jej sé­rie R9 300 a stá­le ne­vie­me, ke­dy sa tak sta­ne. Za­tiaľ sa ak­tuál­ne šep­ká, že má pri­niesť R9 390X so 4 GB pa­mä­ťou a aj ver­ziu XT s dvo­ma čip­mi a 2× 4 GB, te­da s 8 GB pa­mä­te.

geforce-gtx-980ti-tab.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter