Xiaomi predstavilo zmenšený smart TV za 300 eur

Smart TV, kto­rý uvied­la na trh spo­loč­nosť Xiaomi, vás za­uj­me svo­ji­mi zlep­še­ný­mi tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi. Uh­lo­prieč­ka má 40 pal­cov, ten­ký pa­nel je s LED pod­svie­te­ním a vy­jde vás na pri­ja­teľ­ných 300 eur.

Spo­loč­nosť Xiaomi roz­ší­ri­la svo­je por­tfó­lio o no­vý smart te­le­ví­zor. Ide o zmen­še­nú ver­ziu je­ho mi­nu­lo­roč­né­ho pred­chod­cu Mi TV 2 s UHD roz­lí­še­ním, kto­ré­ho 4K pa­nel vy­strie­da­la niž­šia trie­da, full HD. Ná­zov no­vin­ky os­tal tak­mer nez­me­ne­ný, a to Mi TV 2 40". Smart TV je vy­ba­ve­ný 40-pal­co­vým pa­ne­lom od Shar­pu s LED pod­svie­te­ním, kto­rý do­sa­hu­je kon­trast­ný po­mer až 5000:1 a zá­ro­veň pos­ky­tu­je roz­lí­še­nie 1920 × 1080 pixelov.

Di­zajn dot­vá­ra ten­ké te­lo s hrúb­kou 14,5 mi­li­met­ra. Te­le­ví­zor po­há­ňa­jú štvor­jad­ro­vé pro­ce­so­ry MStar 6A908 s jad­ra­mi Cor­tex-A9 s tak­tom 1,45 GHz, 1,5 GB RAM a 8 GB flash pa­mä­ťou. Za ope­rač­ný sys­tém bol zvo­le­ný špe­ciál­ne up­ra­ve­ný An­droid Kit­Kat vo ver­zii 4.4 s nes­kor­ším up­da­tom na 5.0.

smartTV2.png

Gra­fic­ký vý­kon za­bez­pe­ču­je dvoj­jad­ro­vý gra­fic­ký ak­ce­le­rá­tor Ma­li 450MP4, kto­rý za­ru­ču­je ply­nu­lý chod jed­no­duch­ších hier. Zvu­ko­vý vý­stup za­is­ťu­je sys­tém Dol­by MS12 Vir­tual Surround s 10-bi­to­vým har­dvé­ro­vým de­ko­dé­rom ko­de­ku H.265.

Či sa tej­to no­vin­ke po­da­rí pre­ra­ziť na za­hra­nič­nom tr­hu a pos­tup­ne sa dos­ta­ne aj k nám, je za­tiaľ otáz­ne. No po­mer vý­kon/ce­na jej v do­sa­ho­va­ní toh­to cie­ľa ur­či­te po­mô­že.

Zdroj: giz­mo­do.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter