Liberty Headphones – Slováci vynašli slúchadlá, na ktorých sa vám už nikdy nezamotá kábel

Aj vy pat­rí­te k tým, kto­rí sa trá­pia roz­mo­tá­va­ním káb­la od slú­chadiel vždy pred­tým, ako si chcú pus­tiť ob­ľú­be­nú hud­bu na svo­jom te­le­fó­ne? Ale­bo v hor­šom prí­pa­de spa­dá­te do sku­pi­ny tých, kto­rí sa mu­se­li so svo­ji­mi slú­chad­la­mi roz­lú­čiť, a to všet­ko pre po­ka­ze­ný ká­bel? Ten­to prob­lém sa po­da­ri­lo vy­rie­šiť dvo­ji­ci zo Slo­ven­ska.

Slo­vá­ci Lu­káš Go­no a Fi­lip Augus­tín priš­li s no­vým ná­pa­dom v po­do­be slú­chadiel Li­ber­ty Head­pho­nes. Ok­rem to­ho, že ne­ma­jú ká­bel, kto­rý by sa mo­hol za­mo­tá­vať, sú sklad­né a vďa­ka ich tva­ru i špe­ciál­ne­mu ma­te­riá­lu, z kto­ré­ho sú vy­ro­be­né, nie je mož­né, aby vám ne­pa­so­va­li do uší. Ide o plast, kto­rý si do­ká­že za­pa­mä­tať svoj pô­vod­ný tvar. Vý­bor­ne dr­žia na hla­ve a po ich zlo­že­ní si ich mô­že­te sto­čiť do špi­rá­ly a dať na ru­ku ale­bo na plec­niak.

sluchadla1.jpg

Slú­chad­lá sú za­ují­ma­vé aj svo­ji­mi pa­ra­met­ra­mi - cit­li­vosť 115 dB, štan­dard­ný roz­sah 20 Hz - 20 kHz, jas­ný a pries­to­ro­vý zvuk. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 1500 mAh vám vy­sta­čí prib­liž­ne na 16 ho­dín po­čú­va­nia hud­by a na­biť ju mô­že­te cez mic­roUSB. S mo­bi­lom sú slú­chad­lá pre­po­ji­teľ­né cez služ­bu Blue­tooth 4.1 a do­sah ma­jú až 15 met­rov. Vy­brať si mô­že­te z via­ce­rých fa­reb­ných va­rian­tov. Zá­klad­ná edí­cia sto­jí 69 USD, li­mi­to­va­ná edí­cia 89 USD. Je­di­ná ne­vý­ho­da je, že za­tiaľ mô­žu fun­go­vať iba s An­droi­dom.

Svoj star­tup Slo­vá­ci zve­rej­ni­li na strán­ke In­die­go­go, kde chce­li vy­zbie­rať su­mu 150-ti­síc USD na ich zreali­zo­va­nie, čo sa im, žiaľ, ne­po­da­ri­lo. No ná­pad v po­do­be Li­ber­ty Head­pho­nes je vy­da­re­ný.

Zdroj: in­die­go­go.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter