Microsoft aktuálne uvoľnil vývojárske nástroje a API pre Windows 10

Mic­ro­soft ak­tuál­ne uvoľ­nil pr­vú pre­view ver­ziu vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows 10 v rám­ci prog­ra­mu Win­dows In­si­der prog­ra­mu (http://in­si­der.win­dows.com/). Ďal­šia ver­zia bu­de nás­led­ne uvoľ­ne­ná po­čas kon­fe­ren­cie Build v San Fran­cis­cu, kto­rá za­čí­na 29. ap­rí­la.

Pre expe­ri­men­to­va­nie s uni­ver­zál­ny­mi ap­li­ká­cia­mi Win­dows UAP (Uni­ver­sal App Plat­form) je dis­po­zí­cii Vi­sual Stu­dio Tools for Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view. Ten­to nás­troj si vy­ža­du­je, aby ste ma­li nain­šta­lo­va­nú zos­ta­vu Win­dows 10 build 10041 ale­bo nov­ší a vý­vo­jo­vé pros­tre­die Vi­sual Stu­dio 2015 CTP6. K dis­po­zí­cii je aj nie­koľ­ko vý­uč­bo­vých vi­deí, do­ku­men­tá­cia na lo­ka­li­te MSDN a prík­la­dy na Git­Hub.

UAP (Uni­ver­sal App Plat­form) je no­vá ap­li­kač­ná plat­for­ma pre Win­dows 10, kto­rá vy­uží­va Win­dows One­Co­re - jed­not­né jad­ro, na kto­rom bu­dú vy­bu­do­va­né edí­cie Win­dows 10 pre rôz­ne plat­for­my od Xboxu, cez des­kto­py, tab­le­ty, smar­tfó­ny až po mik­ro­kon­tro­lé­ro­vé dos­ky.

Viac in­for­má­cií na http://blogs.win­dows.com/buil­din­gapps/2015/03/23/win­dows-10-de­ve­lo­per-too­ling-pre­view-now-avai­lab­le-to-win­dows-in­si­ders/


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter