Samsung uviedol nový 128 GB čip NAND flash pre smartfóny strednej triedy

Sam­sung mi­nu­lý týž­deň pred­sta­vil 128 GB mo­dul pa­mä­te NAND flash s tro­mi bit­mi in­for­má­cie ulo­že­ný­mi v jed­nej pa­mä­ťo­vej bun­ke, ur­če­ný pre stred­nú trie­du mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov. Nej­de o rov­na­ké 128 GB flas­ho­vé úlo­žis­ko, kto­ré spo­loč­nosť uvied­la vo feb­ruári a je pou­ži­té vo vlaj­ko­vých smar­tfó­noch Ga­laxy S6 a S6 Ed­ge.

No­vý 128 GB mo­dul s roz­hra­ním eMMC 5.0 do­sa­hu­je pri sek­ven­čnom čí­ta­ní rých­losť 260 MB/s a až 6000 IO/s (vstup­no-vý­stup­ných ope­rá­cií za se­kun­du) pri čí­ta­ní ná­hod­ných dát a 5000 IO/s pri ná­hod­nom zá­pi­se.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti je to dosť na pok­ro­či­lé mul­ti­tas­kin­go­vé ope­rá­cie, ako aj na spra­co­va­nie ob­ra­zu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Sam­sung sa však nez­mie­ňu­je o tom, ke­dy mid-ran­ge smar­tfó­ny a tab­le­ty so 128 GB úlož­né­ho pries­to­ru uvi­dí­me na tr­hu.

Zdroj: pho­nea­re­na.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter