Microsoft umožní bezplatne aktualizovať na Windows 10 aj pirátske kópie Windows

Mic­ro­soft us­ku­toč­ní v le­te toh­to ro­ka vý­znam­ný po­kus o pre­nik­nu­tie na čín­sky trh spot­re­bi­teľ­ských po­čí­ta­čov, kde prev­lá­da­jú pi­rát­ske kó­pie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. Pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov Win­dows po­núk­ne mož­nosť bez­plat­né­ho pre­cho­du na Win­dows 10 bez oh­ľa­du na to, či pou­ží­va­jú ori­gi­nál­nu kó­piu sof­tvé­ru.

Ide o bez­pre­ce­dent­ný krok spo­loč­nos­ti sme­ru­jú­ci k to­mu, aby dos­ta­la le­gál­ne ver­zie svoj­ho sof­tvé­ru na po­čí­ta­če sto­viek mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov Win­dows v Čí­ne. Ne­dáv­ne štú­die uka­zu­jú, že trom štvr­ti­nám PC sof­tvé­ru v tej­to kra­ji­ne chý­ba­jú plat­né li­cen­cie.

Ten­to zá­mer ozná­mil Terry Myer­son, vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre ope­rač­né sys­té­my, na kon­fe­ren­cii Win­HEC v čín­skom Šen­če­ne.

„Bu­de­me up­gra­do­vať všet­ky kva­li­fi­ko­va­né po­čí­ta­če, ori­gi­nál­ne aj neo­ri­gi­nál­ne, na Win­dows 10," vy­jad­ril sa Myer­son pre agen­tú­ru Reu­ters. Vzhľa­dom na to, že pou­žil spo­je­nie „kva­li­fi­ko­va­né po­čí­ta­če", je mož­né, že tá­to mož­nosť bu­de ne­ja­ko li­mi­to­va­ná.

No nes­kôr sa uká­za­lo, že dô­vod na ra­dosť ma­jú nie­len čín­ski pi­rá­ti. Zá­stup­co­via Mic­ro­sof­tu pre server­y The Ver­ge, ZDnet i Mas­hab­le potvr­di­li, že po­nu­ka ne­bu­de ob­me­dze­ná len na čín­sky trh. Na­ďa­lej však pla­tí, že pre­chod bu­de mož­ný len z ver­zie Win­dows 7 a vy­ššej, a to do jed­né­ho ro­ka od uve­de­nia Win­dows 10 do pre­da­ja. Po­nu­ka je však ur­če­ná pre spot­re­bi­te­ľov, nie pre fir­my, pre­to do nej ne­bu­dú za­hr­nu­té ver­zie Win­dows 7 En­terpri­se, Win­dows 8/8.1 En­terpri­se a Win­dows RT/RT 8.1.

„Ve­rí­me, že si zá­kaz­ní­ci v prie­be­hu ča­su uve­do­mia hod­no­tu riad­ne li­cen­co­va­né­ho sys­té­mu Win­dows, a tak im zjed­no­du­ší­me pre­sun k le­gi­tím­nym kó­piám," po­ve­dal ho­vor­ca Mic­ro­sof­tu pre server The Ver­ge.

Pod­ľa vy­jad­re­nia zá­stup­cu Mic­ro­sof­tu „ten­to up­gra­de nez­me­ní pra­vosť li­cen­cie na le­gál­nu" a „v prí­pa­de, že bu­de sys­tém roz­poz­na­ný ako ne­le­gál­ny či zle za­li­cen­co­va­ný pred up­gra­dom, za­ria­de­nie bu­de i na­ďa­lej po vy­ko­na­ní up­gra­du po­va­žo­va­né za ne­le­gál­ne či zle za­li­cen­co­va­né".

Zdroj: reu­ters.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter