DreamCheaper ponúka najvýhodnejšie ubytovanie. Rezervačné portály ho nenávidia

Do­po­siaľ tak­mer nez­ná­my berlín­sky star­tup Dream­Cheaper sa te­ší čo­raz väč­šej ob­ľu­be. Za je­ho sna­hu ušet­riť pe­nia­ze svo­jich zá­kaz­ní­kov na lac­nej­šom uby­to­va­ní si od kon­ku­ren­čných re­zer­vač­ných por­tá­lov vy­slú­žil len ne­ná­visť.

Dream­Cheaper, za­lo­že­ný Nat­ha­nom Ziel­kem a Lei­fom Prit­ze­lom, fun­gu­je na prin­cí­pe jed­no­du­chej re­zer­vá­cie - sta­čí za­slať ná­zov ho­te­la, v kto­rom sa chce­te uby­to­vať, a za­re­zer­vo­vať si iz­bu. Služ­ba aj po us­ku­toč­ne­ní re­zer­vá­cie do­hlia­da na vý­voj ce­ny za rov­na­ké iz­by v tom­to ho­te­li. V prí­pa­de, že by ce­na ta­kej­to iz­by kles­la (či už pre zľa­vu, ak­ciu, ale­bo zru­še­nie pred­chá­dza­jú­cej re­zer­vá­cie na pos­led­nú chví­ľu), Dream­Cheaper vám za­boo­ku­je lac­nej­šiu iz­bu auto­ma­tic­ky.

vyvoj_ceny.png

Ne­mu­sí­te sa obá­vať, že by ste o svo­ju iz­bu priš­li. Pô­vod­ná re­zer­vá­cia sa zru­ší za­kaž­dým až po tom, čo vám ap­li­ká­cia ob­sa­dí no­vú iz­bu. Ta­kým­to spô­so­bom údaj­ne ušet­rí­te až 60 %, za­tiaľ čo Dream­Cheaper si vez­me iba 20 % z ušet­re­nej su­my. Pod­ľa za­kla­da­te­ľov je tá­to služ­ba vý­hod­ná nie­len pre jej pou­ží­va­te­ľov, ale aj pre ho­te­ly. Ich príj­my by sa moh­li zvý­šiť tým, že by služ­ba od­lá­ka­la zá­kaz­ní­kov ob­rov­ským re­zer­vač­ným por­tá­lom úč­tu­jú­cim si vy­so­ké pro­ví­zie od ho­te­lov.

Zdroj: dream­cheaper.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter