Vychytávka pre dizajnérov, strihačov, ale aj hráčov. Prvý 32-palcový monitor IPS 2 v 1

Chce­te roz­ší­riť svo­je des­kto­po­vé pros­tre­die, no ne­mie­ni­te mí­ňať pe­nia­ze na dva sa­mos­tat­né mo­ni­to­ry? Mož­no pre vás bu­de vhod­ným rie­še­ním mo­ni­tor ty­pu 2 v 1, kto­rý uvied­la na trh spo­loč­nosť Phi­lips.

Az­da aj ten­to pro­dukt je tro­chu dra­hý, je­ho ce­na sa špl­há k 500 do­lá­rom, no zís­ka­te tak dve ob­ra­zov­ky s uh­lo­prieč­kou 19 pal­cov, kto­ré sa da­jú oto­čiť tak, že vy­tvo­ria jed­nu 32-pal­co­vú zob­ra­zo­va­ciu plo­chu, pre­ru­še­nú up­ros­tred len 3,5 mm ok­ra­jom. Dve ob­ra­zov­ky mo­ni­to­ra mož­no po­sú­vať dop­re­du a do­za­du v uh­le 22,5°, nas­ta­ve­ním sto­ja­na mož­no up­ra­viť aj vý­šku mo­ni­to­ra o 100 mm.

Oba pa­ne­ly IPS s LED pod­svie­te­ním ma­jú roz­lí­še­nie 1280 × 1024, la­ten­ciu 5 ms, kon­trast­ný po­mer 20 000 000: 1, jas 250 cd/m2 a po­zo­ro­va­cí uhol 178°. K dis­po­zí­cii je je­den Dis­play­Port a je­den vstup VGA na jed­nom pa­ne­li a na dru­hom je­den vstup VGA a vstup HDMI s pod­po­rou MHL (Mo­bi­le High-De­fi­ni­tion Link). Ok­rem to­ho sú na oboch pa­ne­loch po dva por­ty USB 2.0.

philips_2_in_1.jpg

Rie­še­nie je vhod­né pre di­zaj­né­rov pra­cu­jú­cich s 3D gra­fi­kou a ap­li­ká­cia­mi CAD-CAM, pre­to­že spo­je­né ob­ra­zov­ky po­nú­ka­jú viac pries­to­ru a umož­ňu­jú pou­ží­vať viac návr­ho­vých nás­tro­jov.

Zdroj: tom­shardware.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter