Windows 10 sa bude aktualizovať možno aj cez technológie P2P. Treba ešte doriešiť bezpečnosť.

Na webe sa ob­ja­vi­li unik­nu­té screen­sho­ty z no­vé­ho zos­ta­ve­nia Win­dows 10 s čí­sel­ným ozna­če­ním 10036. Server Neowin upo­zor­ňu­je na jed­nu čr­tu, kto­rá je „za­hra­ba­ná" hl­bo­ko v nas­ta­ve­niach ope­rač­né­ho sys­té­mu a prip­ra­vu­je pô­du na to, aby sa bu­dú­ce ak­tua­li­zá­cie moh­li do­ru­čo­vať na po­čí­tač pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie P2P. Sú tam to­tiž nas­ta­ve­nia, kto­ré umož­ňu­jú ur­čiť mies­to, od­kiaľ sa bu­dú pri­jí­mať ak­tua­li­zá­cie pre ope­rač­ný sys­tém, ale aj ap­li­ká­cie.

Ako vid­no na ob­ráz­ku, je tu mož­nosť mať viac zdro­jov, od­kiaľ sa bu­dú do­dá­vať ak­tua­li­zá­cie do po­čí­ta­ča. Pres­nej­šie po­ve­da­né, mô­že­te si vy­brať mies­to, od­kiaľ bu­de­te ak­tua­li­zá­cie sťa­ho­vať, a to vrá­ta­ne po­čí­ta­čov v lo­kál­nej sie­ti a po­čí­ta­čov na inter­ne­te. V prí­pa­de via­ce­rých po­čí­ta­čov v do­mác­nos­ti či fir­me by to zna­me­na­lo, že sa ak­tua­li­zá­cie ne­bu­dú mu­sieť sťa­ho­vať pre kaž­dý z nich oso­bit­ne z inter­ne­tu. Sa­moz­rej­me, tú­to fun­kciu mô­že­te aj vy­pnúť.

screenshot_download_updates.jpg

Je to za­ují­ma­vý krok, kto­rý má po­ten­ciál urý­chliť pro­ces im­ple­men­tá­cie ak­tua­li­zá­cií a zá­ro­veň od­bre­me­niť server­y spo­loč­nos­ti. No pre pou­ží­va­te­ľov to mô­že zna­me­nať, že pod­po­ra tej­to fun­kcie im tro­chu ube­rie zo šír­ky pás­ma.

Mic­ro­soft o tej­to fun­kcii ne­ho­vo­ril a mož­no bu­de od­strá­ne­ná skôr, ako sys­tém dos­pe­je do ver­zie RTM. No ta­kú­to fun­kcio­na­li­tu ne­mož­no vy­bu­do­vať zo dňa na deň. Je to úlo­ha vy­ža­du­jú­ca ve­ľa plá­no­va­nia, aby sa za­is­ti­lo, že ak­tua­li­zá­cie bu­dú do­da­né bez­peč­ne. Uvi­dí­me, či Mic­ro­soft pos­kyt­ne o tej­to po­ten­ciál­nej no­vej fun­kcii viac in­for­má­cií v nas­le­du­jú­cich dňoch.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter