Paperspace: nekupujte už ani desktop. Za 10 dolárov máte celý počítač v cloude

My­šlien­ka pre­po­je­nia zá­klad­né­ho po­čí­ta­ča s vý­kon­nej­ším cez sieť nie je no­vá. Pr­vé mo­der­né po­čí­ta­čo­vé sie­te vzni­ka­li ako spo­je­nie „hlú­pych" klient­skych ter­mi­ná­lov s in­te­li­gen­tným main­fra­mom. Nap­re­do­va­nie v ob­las­ti tech­no­ló­gií a har­dvé­ru, zvy­šo­va­nie rých­los­ti inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia a on-li­ne sof­tvér te­raz po­sú­va­jú ten­to kon­cept ďa­lej.

Čo ke­by sme po­čí­tač spúš­ťa­li z clou­du?

S tým­to ná­pa­dom pri­šiel star­tup Pa­per­spa­ce. Z váš­ho do­má­ce­ho po­čí­ta­ča by ste sa prih­lá­si­li na server­y Pa­per­spa­ce a váš vir­tuál­ny des­ktop, ap­li­ká­cie a webo­vé strán­ky by vám bo­li strea­mo­va­né z clou­du. Prih­lá­siť sa dá cez pre­hlia­dač v po­čí­ta­či ale­bo po­mo­cou ma­lé­ho prís­tro­ja Pa­perweight v tva­re pu­ku, kto­rý do­dá­va Pa­per­spa­ce.

paperweight.jpg

Mož­no vám ten­to spô­sob bu­de pri­pa­dať zby­toč­ne kom­pli­ko­va­ný, no má to svo­je vý­ho­dy. V prí­pa­de pot­re­by tak­to mô­že zís­kať vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon, nap­rík­lad na beh si­mu­lá­cie, vi­zua­li­zá­cie, 3D CAD ale­bo edi­tá­ciu fo­tog­ra­fií a vi­dea. Na­vy­še mô­že­te k svoj­mu „po­čí­ta­ču" pris­tu­po­vať kde­koľ­vek, kde je k dis­po­zí­cii pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Ak vám har­dvér vy­po­vie služ­bu ale­bo ho zni­čí ne­ja­ká ži­vel­ná poh­ro­ma, všet­ko má­te bez­peč­ne ulo­že­né on-li­ne.

Ná­pad tak tro­chu pri­po­mí­na chro­me­boo­ky, iba­že na roz­diel od nich Pa­per­spa­ce umož­ní spúš­ťať aj des­kto­po­vé ap­li­ká­cie. Spo­loč­nosť sľu­bu­je hlad­ké a sta­bil­né fun­go­va­nie za pred­pok­la­du, že va­še inter­ne­to­vé pri­po­je­nie má rých­losť mi­ni­mál­ne 15 Mb/s na downloa­de a la­ten­cia je me­nej ako 60 ms.

Vý­hod­né je, že váš po­čí­tač ne­bu­de mať la­gy a nes­po­ma­lí sa v prie­be­hu ča­su. O všet­ky up­gra­dy a op­ti­ma­li­zá­cie sa pos­ta­rá Pa­per­spa­ce. Za me­sač­né pred­plat­né by bol váš po­čí­tač stá­le ako no­vý a prís­tup­ný od­kiaľ­koľ­vek. Vý­vo­já­ri sľu­bu­jú, že všet­ky dá­to­vé pre­no­sy bu­dú bez­peč­ne za­šif­ro­va­né.

Prav­da, ne­mu­sí to byť ideál­ne rie­še­nie - ak Pa­per­spa­ce skon­čí, váš po­čí­tač skon­čí s ním. No kaž­do­pád­ne je to za­ují­ma­vá al­ter­na­tí­va, ako by do­má­ce po­čí­ta­če moh­li fun­go­vať v nas­le­du­jú­cich de­sať­ro­čiach.

Pa­per­spa­ce te­raz pri­jí­ma pre­dob­jed­náv­ky na za­ria­de­nie Pa­perweight, kto­ré sto­jí 50 do­lá­rov. Zá­klad­ná ce­na clou­do­vej služ­by sa bu­de po­hy­bo­vať oko­lo 10 do­lá­rov me­sač­ne. K dis­po­zí­cii bu­de aj pre pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov a spus­tiť by sa ma­la v sep­tem­bri.Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter