Nečakajte na Windows 10! Vyskúšajte si nový Windows 93 :-)

Na Red­di­te sa ob­ja­vil no­vý Win­dows 93. Jed­ná sa o ap­li­ká­ciu pa­ro­du­jú­cu je­ho star­šie ver­zie.

Ča­ka­nie na naj­nov­ší Win­dows 10 si mô­že­te skrá­tiť skú­ša­ním Win­dowsu 93. Reč je o si­mu­lu­jú­cej ap­li­ká­cii, kto­rá sa hod­no­ver­ne po­ná­ša na star­ší ope­rač­ný sys­tém od Mic­ro­sof­tu, Win­dows 95. Na­po­div však reál­ne fun­gu­je. Prek­va­pí vás svo­jím ret­ro štý­lom a fun­kcia­mi, kto­ré k Win­dowsu neod­mys­li­teľ­ne pa­tria. Ok­rem správ­cu sú­bo­rov, ty­pic­ké­ho ma­ľo­va­nia, na­po­do­be­ni­ny ví­ru­sov, v ňom náj­de­te aj kar­to­vú hru So­li­tai­re, ten­tok­rát pod náz­vom So­li­tu­de, či sa­mot­ný pre­hlia­dač Inter­net Explo­rer, v tom­to prí­pa­de ako Ca­tExplo­rer.

Win­dows 93 si mô­že­te vy­skú­šať pria­mo vo svo­jom pre­hlia­da­či na ad­re­se www.win­dows93.net.

Zdroj: red­dit.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter