Apple vydal nový iOS 8.2 aj s podporou pre Apple Watch

Tak ako sme už dlh­šie oča­ká­va­li, App­le po tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vy­dal aj ak­tua­li­zá­ciu iOS 8.2, kto­rá je dos­tup­ná pre na­še iP­ho­ny, iPa­dy a iPo­dy Touch.

Tá­to ak­tua­li­zá­cia pri­ná­ša množ­stvo no­vi­niek, no ok­rem to­ho aj ofi­ciál­nu pod­po­ru pre ho­din­ky App­le Watch, o kto­rých sme na kon­fe­ren­cii zís­ka­li ta­kis­to množ­stvo in­for­má­cií.

No­vá ak­tua­li­zá­cia

Spo­loč­nosť App­le pred­sta­vi­la úpl­ne no­vý po­čí­tač, kto­rý je nao­zaj re­vo­lú­ciou vo svo­jej trie­de. Ok­rem to­ho sme sa tu však moh­li doz­ve­dieť aj no­vé in­for­má­cie oh­ľa­dom ho­di­niek App­le Watch, kde unik­la in­for­má­cia o tom, že bu­de hneď dos­tup­ná ak­tua­li­zá­cia iOS 8.2. Zdá sa, že App­le svo­je sľu­by pl­ní.

svetaple.jpg

No­vá ak­tua­li­zá­cia pri­nies­la množ­stvo no­vi­niek, no az­da naj­väč­šia z nich je pre­din­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia App­le Watch, vďa­ka kto­rej bu­de váš iP­ho­ne či iPad pra­co­vať s in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi spo­loč­nos­ti. Jej veľ­kosť je prib­liž­ne 330 MB (lí­ši sa v zá­vis­los­ti od za­ria­de­nia).

Tá­to ver­zia pri­ná­ša pod­po­ru pre App­le Watch a zá­ro­veň ob­sa­hu­je zlep­še­nia ap­li­ká­cie Zdra­vie, zvý­še­nie sta­bi­li­ty a op­ra­vy chýb.

- Pod­po­ra pre App­le WatchNo­vá ap­li­ká­cia App­le Watch umož­ňu­jú­ca pá­ro­va­nie a syn­chro­ni­zá­ciu ho­di­niek s iP­ho­nom a ich nas­ta­vo­va­nie
- No­vá ap­li­ká­cia Ak­ti­vi­ta ur­če­ná na pre­ze­ra­nie tré­nin­go­vých dát a ús­pe­chov z App­le Watch (zob­ra­zí sa po spá­ro­va­ní App­le Watch)
- Dos­tup­né na iP­ho­ne 5 a nov­ších mo­de­loch­Zlep­še­nia ap­li­ká­cie Zdra­vie
- Mož­nosť vý­be­ru jed­no­tiek pre vzdia­le­nosť, te­les­nú tep­lo­tu, vý­šku, hmot­nosť a krv­ný cu­kor
- Zlep­še­ná sta­bi­li­ta pri prá­ci s veľ­kým množ­stvom dát
- Mož­nosť pri­dá­va­nia a zob­ra­zo­va­nia tré­nin­gov z ap­li­ká­cií tre­tích strán
- Rie­še­nie prob­lé­mu, kto­rý mo­hol brá­niť pou­ží­va­te­ľom v pri­da­ní fot­ky do Zdra­vot­né­ho ID
- Op­ra­va jed­no­tiek pre vi­ta­mí­ny a mi­ne­rá­ly
- Op­ra­va prob­lé­mu, pri kto­rom sa po zme­ne po­ra­dia zdro­jov dát pres­ta­li os­vie­žo­vať zdra­vot­né dá­ta
- Op­ra­va prob­lé­mu, pri kto­rom sa na niek­to­rých gra­foch ne­zob­ra­zo­va­li hod­no­ty dát
- No­vé nas­ta­ve­nie súk­ro­mia, kto­ré umož­ňu­je vy­pnúť sle­do­va­nie prej­de­ných kro­kov, vzdia­le­nos­tí a scho­dísk

Zlep­še­nia sta­bi­li­ty

- Zlep­še­ná sta­bi­li­ta ap­li­ká­cie Mail
- Zlep­še­ná sta­bi­li­ta fun­kcie Flyo­ver v Ma­pách
- Zlep­še­ná sta­bi­li­ta ap­li­ká­cie Hud­ba
- Zlep­še­ná spo­ľah­li­vosť fun­kcie Voi­ceO­ver
- Zlep­še­nia pri­pá­ja­teľ­nos­ti na­čú­va­cích prís­tro­jov ozna­če­ných lo­gom Ma­de for iP­ho­ne

Op­ra­vy chýb

- Op­ra­va prob­lé­mu v ap­li­ká­cii Ma­py, kto­rý brá­nil v na­vi­gá­cii na niek­to­ré ob­ľú­be­né mies­ta
- Rie­še­nie prob­lé­mu, kto­rý brá­nil auto­ma­tic­kej op­ra­ve pos­led­né­ho slo­va v rých­lej od­po­ve­di na sprá­vu
- Op­ra­va prob­lé­mu, pri kto­rom ob­sah dup­li­cit­ne za­kú­pe­ný v iTu­nes mo­hol brá­niť v do­kon­če­ní ob­no­vy z iC­lou­du­Rie­še­nie prob­lé­mu, pri kto­rom sa časť hud­by ale­bo playlis­tov ne­syn­chro­ni­zo­va­la z iTu­nes do ap­li­ká­cie Hud­ba
- Op­ra­va prob­lé­mu, pri kto­rom moh­li vy­ma­za­né audiok­ni­hy os­tať aj na­ďa­lej ulo­že­né na za­ria­de­ní
- Rie­še­nie prob­lé­mu, kto­rý mo­hol brá­niť pres­me­ro­va­niu zvu­ku ho­vo­rov do rep­ro­duk­to­rov v aute pri pou­ží­va­ní Si­ri Eyes Free
- Op­ra­va prob­lé­mu pri vo­la­ní cez Blue­tooth, pri kto­rom ne­bo­lo až do od­po­ve­da­nia na ho­vor po­čuť žiad­ny zvuk
- Op­ra­va prob­lé­mu s ča­so­vý­mi pás­ma­mi, pri kto­rom sa uda­los­ti v Ka­len­dá­ri zob­ra­zo­va­li v pás­me GMT
- Rie­še­nie prob­lé­mu, kto­rý spô­so­bo­val, že v Exchan­ge ka­len­dá­ri chý­ba­li v stret­nu­tiach s vlas­tným opa­ko­va­ním ur­či­té uda­los­ti
- Op­ra­va prob­lé­mu tý­ka­jú­ce­ho sa cer­ti­fi­ká­tov, kto­rý brá­nil v kon­fi­gu­rá­cii úč­tu Exchan­ge za brá­nou tre­tej stra­ny
- Op­ra­va prob­lé­mu, kto­rý mo­hol spô­so­bo­vať pre­pí­sa­nie poz­ná­mok or­ga­ni­zá­to­ra stret­nu­tia v Exchan­ge
- Rie­še­nie prob­lé­mu, kto­rý v niek­to­rých uda­los­tiach ka­len­dá­ra brá­nil auto­ma­tic­ké­mu zob­ra­ze­niu sta­vu Za­nep­ráz­dne­ný po pri­ja­tí poz­ván­ky

Zdroj: sve­tapp­le.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter